Automatizácia

Zavádzanie automatizácie v sektore voda, odpad a životné prostredie sa uplatňuje primárne v procese zberu a vyhodnocovania dát. Získavanie dát pomocou automatizovaných systémov poskytuje dáta v reálnom čase, čo umožňuje efektívne nastavenie systémov a rýchlu odozvu na zmeny vlastností analyzovaných veličín.

Benefity:

Sektorové aplikácie :

Zavádzanie automatizovaných procesov má výrazný vplyv takmer na všetky povolania v sektore. Pozície špecialistov a dispečerov v sektore si budú vyžadovať zvýšené nároky na vedomosti a zručnosti – z oblasti digitálnych zručností, z oblasti vyhodnocovania dát a zvýšené nároky na flexibilitu zamestnancov v rozhodovacích procesoch. Najväčší vplyv môžeme očakávať na zamestnancov, ktorí v súčasnosti vykonávajú manuálne procesy, kde príde k transformácii výkonu ich povolania.

NŠZ, na ktoré sa očakáva najväčší dopad:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.