Technologické faktory

Zavádzanie inovácií si bude vyžadovať adaptáciu a zaškolenie zamestnancov

Stav technológie – Slovensko patrí medzi vodohospodársky vyspelé krajiny a s pomerne silnou tradíciou v súvisiacich odboroch. Výzvou pre sektor je rozširovanie a implementácia technológií všade tam, kde by bola prospešná, čo je ale faktor ekonomický. Napríklad vďaka výraznej finančnej pomoci EÚ, ako aj jej politickému tlaku v oblasti čistenia odpadových vôd určite nezaostáva za okolitými krajinami. (Okrem technológií je nevyhnutná podpora aj digitalizácie a automatizácie existujúcich systémov a vodohospodárskych stavieb.) Technologické faktory vstupujú do systému odpadového hospodárstva v troch fázach:

(01) pri výrobe výrobkov, až do momentu,

(02) keď sa niečo stane odpadom, následne až do momentu, kým je (03) odpad pripravený ako druhotná surovina na výrobu nového výrobku.

V budúcnosti je nevyhnutné, aby odvetvie odpadového hospodárstva hľadalo príležitosti na využitie inovácii, automatizácií a smart riešení v čo najširšej miere. Zabezpečila by sa jeho konkurencieschopnosť v prostredí EÚ s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Aplikácia vyspelých a moderných technológií ponúka príležitosti na zvýšenie produktivity, zníženie závislosti o dovoze surovín a úsporu v celom reťazci odpadového hospodárstva. Jedným z problémov sektora je aj nedostatočný monitoring a absencia dát pre rozhodovacie procesy.

Technologické zmeny – minimálne na úrovni vedomostí a poznatkov patrí SR do širšej svetovej špičky a je na technologické zmeny pripravené, respektíve na ich tvorbe participuje. Ich implementácia bude determinovaná ekonomickými faktormi.

Vládna podpora – aktuálne umožňuje ďalšiu existenciu vedeckých inštitúcií, ale tieto inštitúcie by ju dokázali určite absorbovať aj vo vyššej miere. Smerom k súkromným spoločnostiam, respektíve spoločnostiam vlastnených komunálnou sférou je vládna podpora minimálna.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.