Legislatívne faktory

Legislatívne vplyvy na národnej úrovni

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (mnohokrát novelizovaný), ktorý tvorí kostru ostatných legislatívnych predpisov vplývajúcich na podnikanie a činnosti v danej oblasti (ide najmä o

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov). Aj na prvý pohľad iba „kozmetické/formálne úpravy“ môžu mať vplyv na hospodárenie spoločností v posudzovanej oblasti. Jeho úpravy sú ale spravidla konzultované s dotknutými organizáciami (napr. AVS) a správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š. p.), ktoré majú pomerne silné postavenie a preto prípadné zmeny zákona nemajú nepredvídateľné dopady.

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov – kľúčový nástroj štátu, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvňuje hospodárenie vodárenských spoločností a asi v 48 % miere hospodárenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, (zvyšných 52 % ekonomicky oprávnených nákladov štátneho podniku na neregulované služby by mal, podľa zákona o vodách, uhrádzať štát). Štát ním prostredníctvom regulačného orgánu (ÚRSO) stanovuje ceny vodného a stočného pre jednotlivé vodárenské spoločnosti a ceny za odbery vôd z vodných tokov, za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov a ceny za odbery energetickej vody z vodných tokov pre správcov vodných tokov (rozhodujúcim regulovaným subjektom v oblasti týchto regulovaných cien je SVP, š. p.). Štát má možnosť (ktorú aj využíva) riešiť prostredníctvom tohto úradu sociálnu udržateľnosť cien vodného a stočného. Nezávislosť úradu sa často javí do veľkej miery formálna

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch – hlavnou črtou odpadového hospodárstva je, že podlieha častým zmenám (doteraz 24 novelizácií), čo spôsobuje inštitucionálne nestabilné prostredie. Časté zmeny v legislatíve bránia normálnemu fungovaniu systému odpadového hospodárstva, čím sú všetci účastníci systému uvedení do neistoty a zmätku. Ďalšími negatívami zákona o odpadoch sú jeho administratívna náročnosť postupov upravených a vyžadovaných týmto zákonom a organizačná komplikovanosť ním predpokladaných postupov pri nakladaní s odpadmi. Fungovanie trhu odpadového hospodárstva závisí práve na jednoznačne podanej a stabilnej legislatíve v stabilnom politickom prostredí. Zo zákonov, ktoré často ovplyvňujú fungovanie odpadového hospodárstva je Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Zákon č. 50/1976 Z. z. (§ 54 a nasl. – stavebné konanie).

Zákon č. 311/2011 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov – nakoľko v hodnotenej oblasti pracuje pomerne veľké množstvo zamestnancov vo viac-zmenných/nepretržitých prevádzkach, výkon práce si vyžaduje pracovníkov v pohotovostnom režime, viaceré profesie sú odmeňované na hranici minimálnej mzdy, majú zmeny v tomto legislatívnom predpise pomerne významné dopady na hospodárenie spoločností, nakoľko mzdové výdavky a iné benefity tvoria významnú časť nákladov spoločností.

Legislatívne vplyvy z prostredia EÚ

Smernica 1991/271/EHS o čistení komunálnych vôd – legislatívny predpis, ktorého implementácia posunula Slovensko priam skokovo, pričom tento proces nie je ešte ukončený. Aktuálne je s ním domáca legislatíva plne aproximovaná, čo vytvára veľmi dobrý právny, ale aj technický rámec pre plánovanie ďalšieho rozvoja.

Regulácia 2020/741 Európskeho parlamentu a európskej komisie z 25.mája 2020 o minimálnych požiadaviek na znovupoužitie vody – nová výzva ktorá v sebe nesie potenciál pre rozvoj, ale súčasne aj riziká pre kroky zlým smerom. Jej masívna implementácia si bude vyžadovať veľa práce vedeckej komunity, aj vzhľadom na špecifikum domáceho prírodného prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.