Slabé stránky – Životné prostredie

Problémy riadenia starostlivosti o ŽP

Ohrozenie prírodných zdrojov a ŽP

Problémy ochrany prírody a krajiny

Veda, výskum, vzdelávanie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.