Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Slabé stránky – Životné prostredie

Problémy riadenia starostlivosti o ŽP

Ohrozenie prírodných zdrojov a ŽP

Problémy ochrany prírody a krajiny

Veda, výskum, vzdelávanie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.