Sociálne prostredie

Zamestnanosť – dostupnosť pracovnej sily je pomerne kľúčovým parametrom hlavne z pohľadu tlaku na cenu práce. Vodárenské spoločnosti sú hodnotené na jednej strane ako stabilný zamestnávateľ, ale na druhej strane platové pomery sa do veľkej miery odvíjajú od uplatnených regulačných mechanizmov. Miera zamestnanosti obyvateľstva v konkrétnom regióne nemá významný dopad na tržby vodárenských spoločností.

Demografia – situácia v sektore vo veľkej miere kopíruje demografický vývoj a priebežne starne, čo k kombinácii s absenciou škôl v príslušných oboroch prejudikuje významný problém do budúcnosti, pokiaľ v krátkodobom horizonte nepríde k zmene. Samotné starnutie obyvateľstva by na rozvoj odvetia malo mať neutrálny vplyv. Prekonanie týchto negatívnych trendov bude možné zavedením moderných technológií do sektora, avšak zároveň s nevyhnutným zvyšovaním kvalifikačnej úrovne zamestnancov (v súvislosti s aplikáciou smart riešení, informačných systémov, automatizácie, robotizácie).

Mobilita – zamestnávatelia v sektore si vzhľadom na charakter práce (práca na jednom mieste/v regióne, víkendová práca, pohotovosti) musia vystačiť s pracovníkmi, ktorí sú ochotní sa do miesta práce presťahovať. Vo veľmi špecifických prípadoch, je im možné poskytnúť ubytovanie (napr. vo vodnom hospodárstve – hrádzny).

Úroveň vzdelania – je mimoriadne dôležitý faktor. Posudzované odvetvia dlhodobo trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, hlavne čo sa týka mladej a strednej generácie, čo špeciálne pri stredoškolských kádroch sa javí ako problém, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou v krátkej budúcnosti nutné charakterizovať ako kritický, pokiaľ nepríde k podstatnej zmene.

Prístup k práci a voľnočasovým aktivitám – v posudzovaných odvetviach je dlhodobo indikovaná nízka fluktuácia, vysoká miera kolegiality, sú v nich „živé“ odborové organizácie. Vzhľadom na pomerne dlhú históriu, firmy spravidla vlastnia aj rekreačné zariadenia. Z tohto dôvodu je možné v tomto bode radiť podnikateľské subjekty medzi top zamestnávateľov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.