Environmentálne faktory

Odpadová politika je zameraná na znižovanie negatívnych vplyvov človeka na životné prostredie. Legislatíva odpadového hospodárstva sa musí čo najviac zameriavať najmä na znižovanie podielu skládkovaného odpadu, zvyšovanie podielu materiálového zhodnotenia s cieľom postupnej premeny lineárneho odpadového hospodárstva na obehové odpadové hospodárstvo.

Zadržiavanie vody v krajine – sa stávaz mnohých dôvodov nevyhnutnosťou. Bude ho možné realizovať na vodných tokoch, na poľnohospodárskej a lesnej pôde a v urbanizovaných územiach, ale aj tým, že sa upustí od budovania dlhých kanalizačných zberačov, ktoré vodu najmä vodu z povrchového odtoku odvedú desiatky kilometrov od miesta jej pôvodu.

Využívanie vyčistenej odpadovej vody, alebo jej časti – tusa dá očakávať rast recyklácie časti vôd z domácností (tzv. sivé vody), respektíve zachytávanie časti vody vyčistenej pre účely zavlažovania. Oba smery budú mať zásadné dopady na prevádzkovanie verejných kanalizácií. V istom zmysle možno očakávať aj tlaky na zmeny legislatívy (napr. je potrebné z vôd odstraňovať biogénne prvky, pokiaľ má voda slúžiť na závlahy?)

Budovanie protipovodňových opatrení Opatrenia protipovodňovej ochrany musia akceptovať, všade tam, kde je to technicky možné, prírodné opatrenia t. j. oparenia využívajúce pri povodňových situáciách prirodzenú retenciu priľahlého územia. Samozrejme, že s opatreniami na vodných tokoch sa musia paralelne implementovať všetky ostatné (už vyššie spomínané) opatrenia v krajine.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.