Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zachytávanie, skladovanie a využitie CO2

V Oznámení Európskej komisie sa vyzdvihuje, že zachytávanie a skladovanie CO2 je kľúčovou technológiou pri prechode na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Pomocou tejto technológie je možné zosúladiť zvyšujúci sa dopyt po fosílnych palivách s potrebou zníženia emisií skleníkových plynov. Nevýhoda technológií zachytávania CO2 a následné uskladnenie je, že ide o finančne nákladný proces.

Pri spaľovaní fosílnych palív, ale aj využívaní niektorých druhov OZE, pri určitých technologických procesoch (napr. výroba železa (uhlík je redukčné činidlo pri výrobe železa (nie ocele), cementu), pri výrobe modrého vodíka a podobne, dochádza k produkcii emisií CO2. Aby sa znížilo množstvo vypúšťaného CO2 do atmosféry pri týchto procesoch, sú vyvinuté a stále sa zdokonaľujú, alebo sa vyvíjajú nové technológie samotného zachytávania (membránová separácia, a absorpcia CO2, využitie hydrátov plynu a podobne).

Ďalší krok v procese je uskladnenie alebo využitie emisií CO2. Uskladnenie zachyteného CO2 má svoje limity, ktoré sú dané veľkosťou geologického útvaru, ktorý sa na zatláčanie CO2 využije. Ide napr. o vyťažené ložiská zemného plynu. Tieto geologické útvary musia byť dokonale tesné, aby nedošlo k úniku CO2 do atmosféry. Následne sa ložisko uzavrie. Problém tohto uskladnia je vzdialenosť medzi samotným zachytávaním a vhodným geologickým útvarom. Ďalší spôsob uskladnia je naviazanie CO2 na iný chemický prvok a vytvorenie vhodnej stabilnej zlúčeniny, ktorá sa samostatne dá využiť napr. v stavebníctve (minerálna karbonizácia).

V súčasnej dobe nie je k dispozícii „finálna“ resp. preferovaná technológia zachytávania CO2 a následne jeho využitie. Technológie zachytávania sa neustále zdokonaľujú – zvyšuje sa výkonnosť zachytenia a znižujú sa prevádzkové náklady, resp. sa vyvíjanú nové s cieľom zefektívniť tento proces. Tak isto uskladnenie zachyteného CO2 v geologických útvaroch nie je ideálny spôsob. Preto sa vyvíjajú iné technológie, ktoré by CO2 využili v inej forme (plynnej (recyklácia CO2 a výroba „zeleného“ metánu), tekutej alebo tuhej).

Potreba ľudských zdrojov bude zameraná na:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.