Biometán

Bioplyn je základným plynným obnoviteľným zdrojom energie určeným na energetické využitie. Výroba bioplynu sa uskutočňuje hlavne v čistiarňach odpadových vôd, komunálnych a priemyslových odpadových vôd, a v bioplynových staniciach poľnohospodárskych a priemyslových fariem, resp. spoločností. Následnou úpravou bioplynu sa získa ekologický biometán. Biometán je upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu – je teda zameniteľný so zemným plynom bez ďalších úprav na strane odberateľa.

Biometán sa môže využívať:

Významný potenciál na zvyšovanie produkcie biometánu v SR existuje vo využívaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Podľa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 (INEKP) to je až 65 miliónov m3 + ďalších 42 miliónov m3 z kuchynského a reštauračného odpadu + ďalších 205 miliónov m3 z exkrementov hospodárskych zvierat. Je však potrebné legislatívne a aj fakticky zaviesť v SR modernú cirkulárnu ekonomiku. Znížila by sa tak zároveň aj potreba skládkovania.

Na výrobu biometánu bolo vyvinutých niekoľko technológií, ktoré boli úspešne realizované. S prevádzkou týchto technológií boli získané prijateľné technické a ekonomické výsledky, ktoré dávajú reálne predpoklady pre úspešnú realizáciu aj na Slovensku. Medzi technológie výroby biometánu, ktoré preukázali prijateľné prevádzkové výsledky, patria hlavne nasledovné technológie obohacovania bioplynu na biometán znížením obsahu oxidu uhličitého:

Z uvedených technológií najčastejšie používané sú technológie PSA, PWW (DWW) a MEA. Vyvíjané a v prevádzke overované sú ďalšie technológie, ktoré doteraz nedosiahli väčší počet aplikácií. Sú to hlavne nasledovné technológie:

SPP – distribúcia, a. s. pracuje na vytvorení biometánového registra. Ako prevádzkovateľ distribučnej siete je zákonom č. 309/2009 Z. z. určený za prevádzkovateľa systému záruk pôvodu. Ide o elektronický dokument, ktorý poskytuje koncovému odberateľovi dôkaz o tom, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

Potreba ľudských zdrojov bude zameraná najmä na výstavbu a prevádzkovanie biometánových staníc.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.