Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Prognóza vývoja na trhu práce

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 5,9 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 34 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému tretiemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 84 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore energetika, plyn, elektrina tak vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl v priemere tisíc pracovných príležitostí ročne.

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude nižšia, na úrovni 2,7 tisíc osôb, z ktorých bude 90 % tvoriť náhrada pracovných síl.

Dodatočná potreba zamestnancov v období 2021 – 2025 podľa odvetví v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 22,8 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 66 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 34 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Dodatočná ponuka ľudských zdrojov v horizonte piatich rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 6 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 23 tisíc absolventov. Približne 92 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore energetika, plyn, elektrina sa tak očakáva do roku 2025 nedostatok pracovných síl z radov absolventov na úrovni približne 4 tisíc osôb.

Dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore do roku 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 45

Sektor energetika, plyn, elektrina patrí medzi sektory s nižším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 48 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 13,3 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič), 1219006 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku a 7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár).

Približne 36 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne nízky podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.

Tiež si je potrebné uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológi, keďže ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Potenciál automatizácie činností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48

Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49

Podiel zamestnancov podľa rizika náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 50

Najviac zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 144 žiakov denného štúdia. V  období rokov 2021 – 2025 príde v SR na trh práce celkovo 170 – 270 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 7,8 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora energetika, plyn, elektrina. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje (druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 490 – 590 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 25 % z nich sa uplatní v tomto sektore. Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa v najbližších piatich rokoch očakáva v zamestnaní 7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike, ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor energetika, plyn, elektrina bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 102 – 202 osôb v tomto zamestnaní, 78 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa vysoká dodatočná potreba očakáva v zamestnaní 8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič), a to 93 – 193 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 545 – 645 osôb.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2019/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021-2025 a ich uplatnenie v sektore energetika, plyn, elektrina

Kód a názov odboru vzdelaniaStupeň vzdelaniaPočet žiakov/študentov
v odbore v školskom roku 2020/2021
Počet absolventov prichádzajúcich
na trh práce v SR
v rokoch
2021 – 2025
Podiel absolventov pracujúcich
v sektore v roku 2020
z celkového počtu absolventov odboru
Podiel zamestnaných
s absolvovaným odborom vzdelania
z celkového počtu zamestnaných
v sektore v roku 2020
2675 Elektrotechnikaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)144170 – 2707,8 %6,2 %
2675 Elektrotechnikadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské266490 – 59025,0 %4,6 %
2697 Mechanik elektrotechnikúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)4 3103 949 – 4 1494,9 %3,9 %
6317 Obchodná akadémiaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)10 6424 527 – 5 5270,9 %3,9 %
6284 Ekonomika a manažment podnikudruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské1 7443 417 – 3 6174,0 %3,9 %
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístrojeúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)4 7452 577 – 2 7773,1 %3,5 %
7902 Gymnáziumúplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)69 09328 072 – 30 0720,8 %3,2 %
2414 Strojárstvoúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)5241 040 – 1 2402,5 %3,1 %
6835 Právodruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské1 3713 031 – 3 2312,0 %2,9 %
6271 Financie, bankovníctvo a investovaniedruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské7621 417 – 1 6173,1 %2,5 %
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 52

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021 – 2025
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR
v období
2021 – 2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v sektore
v období
2021 – 2025
7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike219 – 31978,0 %102 – 202
8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič)545 – 645100,0 %93 – 193
7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár)2 268 – 2 46883,6 %73 – 173
3113011 Technik podpory inžinieringu v energetike60 – 16067,2 %54 – 154
2151019 Špecialista správy a údržby energetických zariadení62 – 16278,7 %45 – 145
7413001 Elektromontér a opravár elektrického vedenia414 – 51496,9 %44 – 144
3122999 Majster (supervízor) v priemyselnej výrobe inde neuvedený352 – 45266,7 %35 – 135
3113010 Technik údržby energetických a plynárenských zariadení177 – 27777,8 %34 – 134
3131007 Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení108 – 208100,0  %29 – 129
3113025 Technik energetik technológ90 – 19065,7 %26 – 126
3113021 Technik správy elektrickej siete33 – 13353,1 %26 – 126
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)395 – 49584,2 %1 – 101
1321016 Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike0 – 94100,0 %0 – 92
2151013 Špecialista energetik výroby elektrickej energie4 – 10476,8 %0 – 91
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)1 626 – 1 82620,6 %0 – 89
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor Energetika, plyn, elektrina s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021 – 2025
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR
v období
2021 – 2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v sektore
v období
2021 – 2025
7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike219 – 31978,0 %102 – 202
8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič)545 – 645100,0 %93 – 193
3113011 Technik podpory inžinieringu v energetike60 – 16067,2 %54 – 154
2151019 Špecialista správy a údržby energetických zariadení62 – 16278,7 %45 – 145
7413001 Elektromontér a opravár elektrického vedenia414 – 51496,9 %44 – 144
3113010 Technik údržby energetických a plynárenských zariadení177 – 27777,8 %34 – 134
3131007 Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení108 – 208100,0  %29 – 129
3113025 Technik energetik technológ90 – 19065,7 %26 – 126
3113021 Technik správy elektrickej siete33 – 13353,1 %26 – 126
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)395 – 49584,2 %1 – 101
1321016 Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike0 – 94100,0 %0 – 92
2151013 Špecialista energetik výroby elektrickej energie4 – 10476,8 %0 – 91
7421003 Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení141 – 24197,5 %0 – 83
3131006 Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie0 – 97100,0  %0 – 80
2151018 Špecialista energetik projektant, konštruktér50 – 15065,9 %0 – 75
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53

Najviac, približne 700 osôb v sektore energetika, plyn, elektrina bude potrebných v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA. Popritom príde do roku 2025 na trh práce približne 1,8 tisíc absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce sa v sektore uplatňuje približne 25 % –  v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok pracovných síl.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA v období 2021 –2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 54

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.