Výroba, skladovanie, preprava a využitie vodíka

Výroba elektrickej energie z OZE (najmä v prípade výroby elektrickej energie zo slnka, alebo vetra)  je neregulovateľná, resp. regulácia výroby je veľmi obmedzená. K problému prebytočnej energie z OZE je možné sa postaviť spôsobom:

Uskladnenie prebytočnej vyrobenej elektrickej energie je možné vykonať viacerými spôsobmi. Medzi základné patrí napríklad uskladnenie elektrickej energie v batériových či zotrvačníkových úložiskách, prípadne transformácia energie na iný druh: gravitačná energia (prečerpávanie vodné elektrárne), energia tlaku plynov (napr. stlačený vzduch), tepelná kapacita látok, či chemická energia (napr. výroba vodíka).

Spaľovanie vodíka nespôsobuje emisie skleníkových plynov (jediným vedľajším produktom je vodná para). Vodík je zároveň vhodný na prepravu a skladovanie v existujúcej plynárenskej infraštruktúre.

Podľa druhu výroby vodíka ho delíme na :

Takto vyrobený vodík plní funkciu batérie, v ktorej je uskladnená energia, ktorá sa využije tam, kde je to technologicky a ekonomicky vhodné. Vodík je možné uskladňovať v tlakových nádobách, v tuhých látkach (zeolity), alebo sa využije súčasná distribučná plynárenská sieť a s ňou prepojené podzemné zásobníky zemného plynu.

Využitie vodíka prebieha:

Preprava vodíka prebieha:

Podstatná časť komponentov prepravnej, uskladňovacej a distribučnej infraštruktúry, či odberných zariadení a spotrebičov dokáže pracovať s 10% objemom H2 tu a teraz.

Výroba, distribúcia, skladovanie a využitie vodíka je v takom rozsahu ako plánuje EÚ, novinka a veľká výzva pre energetiku. Doposiaľ sa vodíkovým technológiám nevenovalo toľko pozornosti. V súčasnosti existuje veľa otvorených otázok (všetky sú však riešiteľné), ktoré treba analyzovať. Väčšina odpovedí je však stále iba v teoretickej rovine. Čo sa týka distribúcie vodíka so zemným plynom, jeho samovoľná/cielená separácia, vplyv na jestvujúce koncové zariadenia a podobne, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., eustream, a. s., a nafta, a. s. podnikajú už konkrétne kroky, aby na tieto otázky získali relevantné odpovede.

Potreba ľudských zdrojov bude zameraná na:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.