Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Veda, výskum a inovácie a systém ich prenosu do praxe

Neodmysliteľnou súčasťou vývoja nových inovácií a ich prenosu do praxe sú vedecké a výskumné činnosti. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu zastrešuje širokú škálu vedeckých a výskumných smerov. Vedné odbory chémie a farmácie sú kľúčovými producentmi inovácií pre všetky oblasti hospodárstva a pre všetky zložky života populácie. Reakcia na potreby spoločnosti a prenos nových vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja chémie do praxe vyžaduje riadenie špecializovaných vedeckých a vysoko odborných, tvorivých činnosti vo výskume a vývoji, ktoré tiež podliehajú vplyvu najnovších technológií. Chemickí vedecko-výskumní pracovníci sa zameriavajú na výskum, vývoj a aplikáciu nových progresívnych materiálov ako aj na výskum a vývoj technológií. Proces je spojený s prenosom poznatkov zo základného výskumu v oblasti chémie a blízkych prírodných vied, a materiálového výskumu do príslušných finálnych aplikácií. Charakteristickou črtou tohto procesu je, že inovácie v chémii sa aplikujú nielen v chemickom sektore, ale aj v iných odboroch a širokej hospodárskej praxi. Dôležitým smerom v oblasti spracovania plastov je vývoj nových materiálov, ktoré budú na konci svojej životnosti dobre recyklovateľné (predovšetkým chemicky). Navyše, aby sa pri výrobe plastov využívali nové surovinové zdroje a aplikovali bezodpadové technológie s nízkou energetickou náročnosťou. V rámci konceptu bio ekonomiky je dôležité zabezpečiť pre výrobu spotrebnej chémie (napr. pre oblasť údržby alebo čistenia) ekologickosť týchto produktov. Vedecko-výskumní pracovníci v oblasti farmácie sa zameriavajú na vývoj nových liečiv, liekových foriem a ich aplikácií, ale rovnako aj na vývoj nových zdravotných pomôcok a inteligentných terapeutických a diagnostických postupov a prístrojov.

Dôležité aplikačné smery:

  1. Zelená energetika,
  2. environmentálna chémia,
  3. vodíkové technológie a materiály,
  4. skleníkový plyn – oxid uhličitý CO2 ako surovina,
  5. biotechnológie a ich aplikácie,
  6. nové materiály,
  7. zdravie obyvateľstva a zdravé životné prostredie.

Aké sú požiadavky na vedca 21. storočia?

Vedecko-výskumná činnosť je výrazne ovplyvnená vývojovými tendenciami spoločnosti, a to najmä digitalizáciou a automatizáciou procesov a novým technologickým vybavením. Digitalizácia výskumu so sebou prináša vyššie nároky na digitálne zručnosti, prácu s počítačom, softvérovým vybavením a digitálnymi aplikáciami a modelmi. Zvýšená miera digitalizácie si vyžaduje aj vyššie nároky na zabezpečenie ochrany nameraných a spracovaných dát a s tým spojenú digitálnu bezpečnosť. Využívanie automatizovaných systémov a nových technologických zariadení a prístrojov sa odrazí v nárokoch na flexibilitu pracovníka. Jedným z kľúčových faktorov je aj schopnosť spolupráce v medzinárodných výskumných tímoch a medzisektorových výskumných a aplikačných tímoch prepojených s priemyslom, ktorá súvisí aj s manažovaním projektov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.