Technologický rozvoj

Robotizácia a kolaboratívne roboty – využívanie robotov v chemických a farmaceutických výrobách umožňuje zvyšovanie precíznosti, čistoty a kvality produkcie a zvyšuje bezpečnosť práce zamestnancov.

Aditívna výroba – aditívna výroba je počítačom riadený proces vytvárania trojrozmerných objektov, ktorého princípom je postupné nanášanie (obyčajne vrstiev) materiálu až do dosiahnutia požadovaného tvaru. Uplatňuje sa pri výrobe produktov z plastov a ďalších kompozitných materiálov kovového aj nekovového charakteru, vo výrobe súčiastok, náhradných dielov a vysoko namáhaných dielcov pre celé spektrum priemyselných odvetví.

Modulárne spracovateľské linky – modulárny systém výrobných liniek je efektívnym spôsobom úspory energie pri produkcii surovín v malom objeme. Každý modul je vymeniteľný a výrobný mechanizmus a kapacita môžu byť ľahko prispôsobené požiadavkám.

Biotechnologické postupy – chemický proces je nahradený biotechnologickým, pričom sa znižujú náklady pri výrobe produktov. Priemyselná biotechnológia využíva enzýmy a mikroorganizmy na výrobu produktov v oblasti chémie vrátane potravín a krmovín, papiera a celulózy, textilu, farmaceutických medziproduktov a energie. Z hľadiska trendu trvalo udržateľného rozvoja sú veľmi perspektívne do budúcnosti, pretože môžu poskytnúť chemickému priemyslu prístup k materiálom, surovinám alebo stavebným jednotkám/látkam, ktoré boli doteraz nedostupné alebo ťažko dostupné.

Nanotechnológie – nanotechnológia je označenie pre oblasť vedy a priemyslu, ktorá cielene manipuluje s jednotlivými atómami tak, aby vznikli látky a materiály s netradičnými vlastnosťami, alebo objekty zložené z jednotlivých atómov (nanomateriály).Jedným z odvetví nanotechnológie, ktoré je už v praxi overené, je chemická nanotechnológia. Nanomateriály sa uplatňujú ako katalyzátory, vo farmaceutických/zdravotníckych aplikáciách, ako chemické/potravinárske senzory, na produkciu „smart“ materiálov, či v petrochémii.

ZamestnanieVyžadovaná zmena v kompetenciách a dopad na zamestnanieOčakávaný vplyv na zamestnania v sektore
Výskumno-vývojový pracovníknové vedomosti z oblasti programovania v 3D priestore a o nových materiáloch (druh materiálu – filament), vhodných pre aditívne technológievývoj nových druhov bio filamentov – pre výrobu náhrad orgánov, kože a pod. vedomosti z oblasti aditívnej výroby a aditívnych technológií a možnosti ich aplikácie vo výskumevývoj a projektovanie modulárnych spracovateľských liniekvývoj biotechnologických procesov, nových nanomateriálov vrátane vývoja technologických postupov výrobykontinuálne vzdelávanie v oblasti nových inovácií a technológiípotrebný monitoring aktuálneho vývoja potrieb spoločnosti a priemyslupotrebná medzisektorová a medzinárodná spoluprácanutná výborná znalosť platnej chemickej legislatívyprojektový manažment
Riadiaco-technologický pracovníkprojektové riadenie a implementácia nových technológií a materiálov do výrobyvyužitie 3D tlače a iných technológií vo výrobe náhradných dielovrealizácia projektov malotonážnych chemických výrobprojektovanie, realizácia a riadenie biotechnologických výrobprojektovanie a realizácia a riadenie výrob nanomateriálovzavádzanie robotov do výroby príprava, starostlivosť a monitoring biotechnologických procesovvysoký dopyt po tomto type pracovníkovzavádzanie nových technológií a inovácií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov z oblasti možností využitia a zavádzania nových technológií a ich vplyvu na chod výrobykontinuálne vzdelávaniepotrebný monitoring aktuálneho technologického vývojanutná výborná orientácia v oblasti podporných programov, grantov a výziev pre financovanie nových projektovprojektový manažmentmanažment inovácií
Technikvedomosti a zručnosti z aditívnych technológií a možnosti ich využitia v procese výrobyschopnosť pružného nastavovania požadovaných procesných modulovschopnosť naprogramovať, preprogramovať, optimalizovať, verifikovať procesy riadené robotmi implementácia, údržba a kontrola nových technologických zariadenívkladanie nových vstupných údajov pri inováciáchvysoký dopyt po tomto type pracovníkovnevyhnutné kontinuálne vzdelávaniezavádzanie nových technológií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti zavádzania, manipulácie a správnej prevádzky technológiíznalosť predpisov a ich implementácia do praxe v oblasti BOZP a PO
Operátor výrobyvyužívanie aditívnych technológií v praxi – napr. reálne využívanie 3D tlače pre malosériovú výrobuflexibilita pri práci s novými technológiamivysoké požiadavky na kontinuálne vzdelávaniezmena charakteru práce – nižšie nároky na manuálne zručnosti a zvyšujúce sa nároky na ovládanie panelov, tabletov a pod.
Laboratórny pracovníkflexibilita pri využívaní nových technologických zariadení v laboratóriuschopnosť adaptovať sa na nové laboratórne postupy a technológiekontinuálne vzdelávanie v oblasti využívania nových technológií a pracovných postupov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.