Automatizácia/robotika

Automatizácia výrobného procesu zahŕňa okrem mechanizácie aj riadenie a informačné systémy, a tie sú schopné zvládnuť komplexné procesy a zariadenia efektívnejšie, s nižšími nákladmi ako ľudia. Automatické technológie pomocou IoT v reálnom čase prepájajú, riadia a monitorujú sieť prístrojov, zariadení, strojov, robotov a cloudových informácií. Takto sú schopné pracovať a fungovať automaticky bez zásahu človeka a optimalizovať výrobu. Automatizácia sa sústreďuje nielen na efektivitu a profit, ale aj na flexibilitu a zlepšenie kvality výrobného procesu, výrazne znižuje prestoje a chyby. Digitálne dvojča pritom znižuje pravdepodobnosť chýb (možnosť simulácie rôznych situácií). Výzvami pre automatizáciu sú investície do infraštruktúry, strategický plán a ľudské zdroje.

Výhody automatizácie:

  1. zníženie celkových nákladov znížením nákladov na pracovnú silu;
  2. zvyšuje konkurencieschopnosť – umožňuje strojom pracovať 24h/7dní, minimalizuje nepresnosti a náklady spojené s prestojmi. To vedie k zvýšeniu produktivity, kapacity a kvality procesov;
  3. škálovateľnosť a flexibilita produkcie preprogramovaním robotov a zariadení – odpadá nevyhnutnosť preškolenia zamestnancov; redukcia času automatickým ukladaním dát;
  4. zvýšenie bezpečnosti výroby;
  5. zlepšenie riadenia výroby – analýza produkovaných Big data umožňuje optimalizáciu procesov.

Automatizované výrobné linky – Automatizovaná výrobná linka pozostáva z viacerých pracovných staníc, ktoré sú automatizované a vykonávajú výrobné operácie. Automatizované výrobné linky sa používajú v prípadoch, keď sa vyžaduje vysoká kvantita výroby dielcov alebo výrobkov. Pri automatizovaných výrobných linkách celková práca pozostáva zo sekvencie výrobných operácií. Čas vykonania týchto operácií je limitovaný použitými technológiami. Primárnym cieľom pri návrhu automatizovanej výrobnej linky je zabezpečenie čo najväčšej spoľahlivosti celého systému. Takáto linka v chemickom a farmaceutickom priemysle je často napojená na systém digitálneho dvojčaťa.

Autonómne laboratóriá – ide o automatické experimentálne platformy využívajúce umelú inteligenciu, ktorá umožňuje automatické vykonanie experimentov, ktoré môžu byť jednoducho verifikované, optimalizované a automaticky opakované.

Machine learning (ďalej „ML“) systémy v chémii – vo výskumnej oblasti predstavujú budúcnosť riadených experimentov, ktoré zahŕňajú počítačom plánované syntézy, experimentálny dizajn a spracovanie analytických dát. ML procesy v priemyselnej výrobe umožňujú znížiť množstvo surovín, zvýšiť efektivitu procesu a úsporu energie vďaka automatizácii výkonnými analytickými prístrojmi, ktoré sú schopné predikcie ďalšieho vývoja. Tu zohrávajú dôležitú úlohu technológie rozšírenej reality, ktoré uľahčujú vzdelávacie procesy a zlepšujú modely produktívnej organizácie.

ZamestnanieVyžadovaná zmena v kompetenciách a dopad na zamestnanieOčakávaný vplyv na zamestnania v sektore
Výskumno-vývojový pracovníkvypracovanie podkladov pre chemické experimentovanie novej generácie v samočinne riadených laboratóriáchnastavovanie procesov automatizovaných systémov a riadených experimentovvyhodnocovania a interpretácia dát získaných z automatizovaných systémov  kontinuálne vzdelávanie nutná výborná znalosť platnej chemickej legislatívyprojektový manažment  
Riadiaco-technologický pracovníkuplatňovanie nových poznatkov a skúseností pri riadení robotických zariadení a roboticky riadených chemických strojov automaticky programované procesy znižujú nároky na fyzicky náročné operácie, prácu so zdraviu škodlivými látkami pri vstupe polotovarov resp. surovín i pri manipulácii s konečnou produkciou (manipulačné roboty).zodpovednosť technológov za automatizovaný zber údajov z prevádzky, a následné vyhodnocovanie reálneho stavu výroby, ako aj následné plánovanie výroby môžu byť nahradené umelou inteligenciou (UI) po analýze Big datamonitoring a vypracovávanie plánov zavádzania automatizovaných systémov do prevádzkyvysoký dopyt po tomto type pracovníkovzavádzanie nových technológií a inovácií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov z oblasti možností využitia a zavádzania technológií automatizácie a ich vplyvu na chod výrobykontinuálne vzdelávaniepotrebný monitoring aktuálneho technologického vývojanutná výborná znalosť platnej chemickej legislatívynutná výborná orientácia v oblasti podporných programov, grantov a výziev pre financovanie nových projektovmanažment inovácií  
Techniknaprogramovanie procesov riadených UI v autonómne riadených laboratóriáchzodpovednosť za nastavovanie, spúšťanie a priebežnú kontrolu robotických, manipulačných zariadení zručnosti pri nastavovaní automatických liniek a strojov vyhodnocovanie vlastných chýb ako aj chýb strojov a zariadení, vrátane konečnej produkcie – môže byť a bude postupne nahradené UI po analýze Big dataschopnosť znova nastaviť stroje, zariadenia a linky, ako aj obslúžiť roboty pre spustenie nového technologického procesuvysoký dopyt po tomto type pracovníkovnevyhnutné kontinuálne vzdelávanie,zavádzanie nových automatizovaných technológií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti obsluhy, manipulácie a správnej prevádzky technológií, ale aj vedomostí v oblasti IT technológiívznik nového NŠZ – Technik prevádzky autonómne riadených laboratóriíznalosť predpisov a ich implementácia do praxe v oblasti BOZP a PO
Operátor výrobykontrola a údržba príslušných zariadení, vkladanie nových vstupných údajov pri zmene činnosti (inovácii) samočinne sa riadiaceho laboratóriaobsluha digitalizovaných ovládacích panelovveľký vplyv na zamestnania – môžeme predpokladať zánik niektorých pracovných miestzmena charakteru práce – nižšie nároky na manuálne zručnosti a zvyšujúce sa nároky na ovládanie panelov, tabletov a pod.vysoké požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancovočakáva sa zmena charakteru práce
Laboratórny pracovník obsluha automatizovaných laboratórnych zariadeníinterpretácia dát získaných z autonómnych laboratórnych zariadeníúdržba, starostlivosť a kontrola autonómnych laboratórnych zariadeníinovácia čiastočne zasiahne NŠZ (testovať bude aj nové produkty, podľa nových noriem, metód a pod.)potrebné kontinuálne zaškoľovanie na prácu s novými automatizovanými technológiami

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.