Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Digitalizácia sektora

Umelá inteligencia (UI) – chemický a farmaceutický priemysel sú charakteristické prácou s veľkým množstvom dát. Firmy si postupne vytvárajú stratégie UI, s jej využitím na automatizáciu jednoduchých úloh aby sa zabezpečila optimalizácia a bezpečnosť výroby, kvalita, produktivita, nákladová efektívnosť a rast priemyslu. Vo vedecko-výskumnej sfére sa uplatňuje primárne v procesoch prediktívnej analýzy.

UI ovplyvní nasledovné povolania:

Softvéry, odborné aplikácie a digitalizácia dát – prenos dát do digitálnej podoby si vyžaduje čoraz väčšie skúsenosti s využívaním digitálnych nástrojov. Práca s digitálnymi dátami si vyžaduje zručnosti pri práci s odbornými softvérmi a aplikáciami, firemnými a verejnými cloudmi, triedením a spracovávaním informácií, ale rovnako aj vedomosti z oblasti bezpečnosti systémov, počítačového práva a duševného vlastníctva.

Digitálne nástroje riadenia procesu výroby – výrobné linky sú autonómne riadené na základe aktuálnych dát podľa nadefinovaného programu a časového harmonogramu, pričom poskytujú aktuálne dáta o celom procese.

Digitálne dvojča v chemickej výrobe – aplikácia inovatívnych systémov – digitálne dvojča – predstavuje systém, ktorý prostredníctvom zozbieraných dát simuluje vybrané procesy. Pomocou simulácie je možné odhaliť súvislosti procesu, detailizovať každý úkon, skúmať čo sa stane ak zmeníme jeden parameter procesu. Slúži na podporu rozhodovania pri riešení krízových javov, napríklad tam kde je potrebné použiť systematický postup modelovania a simulácie. Pomocou tohto systému je možné zjednodušiť proces vývoja konkrétneho krízového javu a sledovať jeho vývoj v čase. Pri skúmaní krízových javov je možné využiť aj experiment na reálnom technologickom zariadení, ako základnú vedeckú metódu skúmania. Vo všeobecnosti je účelom takýchto modelov simulácia budúceho správania sa systémov a určenie krokov pre zvýšenie ich výkonnosti. Na analýzu chemických technologických procesov v priemyselnom prostredí sa využívajú aj systémy obsahujúce databázy chemických látok a prípravkov, ktoré môžu záchranné zložky a výrobné podniky používať nielen na analýzu a hodnotenie rizík, ale aj vo fáze reakcie v prípade vzniku krízového javu.

Internet vecí – IoT – je technológia prepájania elektronických zariadení pomocou internetu, účelom je zbierať informácie z prostredia, umožniť vzájomnú komunikáciu zariadení, spracovávať a vyhodnocovať dáta; IoT prinesie nové možnosti interakcií, ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb medzi jednotlivými systémami.

ZamestnanieVyžadovaná zmena v kompetenciách a dopad na zamestnanieOčakávaný vplyv na zamestnania v sektore
Výskumno-vývojový pracovníkschopnosť vypracovania algoritmov/programovania procesov digitálneho dvojčaťa a prepojenie zariadení cez IoT pre každú výrobu separátne, zásadné zvýšenie znalostí o zbere dát, zdokonalenie merania a regulácie chemických procesovpráca s digitálnymi nástrojmi zberu, modelovania, vyhodnocovania dátochrana nameraných dátriadenia výskumu pomocou technológií IoTdigitalizácia nameraných dátpráca s dátovými databázamipráca s vedeckými databázami  kontinuálne vzdelávanie v oblasti práce s digitálnymi nástrojmimožnosť vzniku nového NŠZ – IT odborníci s chemickými znalosťaminutná výborná znalosť platnej chemickej legislatívyprojektový manažment
Riadiaco-technologický pracovníkprojektové riadenie a implementácia nasadenia digitálnych nástrojov riadenia chemických, farmaceutických a biotechnologických procesov, skúmanie možností integrácie UI do procesovzabezpečenie vstupných dát v procese riadenia výroby, ich priebežné vyhodnocovanie a prijímanie opatrenívyužitie digitálnych nástrojov riadenia procesu výrobyvysoký dopyt po tomto type pracovníkovzavádzanie nových technológií a inovácií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov z oblasti možností využitia a zavádzania digitálnych technológií a ich vplyvu na chod výrobypotrebný monitoring aktuálneho technologického vývojakontinuálne vzdelávanienutná výborná orientácia v oblasti podporných programov, grantov a výziev pre financovanie nových projektov
Technikzručnosť regulácie kontinuálnych i diskontinuálnych chemických procesovzručnosť optimálneho nastavenia a priebežného vyhodnocovania dát z pridelených strojov, zariadení, liniek a robotov v zmysle zabezpečenia digitálneho riadenia procesu – budú postupne nahradené UI z analýz Big Dataprípravy, programovania a realizácie robotických zariadení a UIvysoký dopyt po tomto type pracovníkovnevyhnutné kontinuálne vzdelávaniezavádzanie nových digitálnych technológií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti zavádzania, manipulácie a správnej prevádzky technológií, ale aj vedomostí v oblasti IT technológiíznalosť predpisov a ich implementácia do praxe v oblasti BOZP a PO
Operátor výrobyschopnosť interakcie s počítačom, digitálnymi databázami a robotmiobsluha, kontrola a údržba príslušných strojov a zariadenídôležitý je dôraz na flexibilitu prispôsobovania sa inováciám vo výrobeobsluha digitalizovaných ovládacích panelovvysoké požiadavky na kontinuálne vzdelávaniezmena charakteru práce – nižšie nároky na manuálne zručnosti a zvyšujúce sa nároky na ovládanie panelov, tabletov a pod.
Laboratórny pracovníkdigitalizácia nameraných dátpráca s dátovými databázamizabezpečenie digitálnej bezpečnosti dátpráca s vedeckými databázamimožnosti automatizácie laboratórnych postupov pomocou UI a ich obsluhakontinuálne vzdelávanie v oblasti digitálnych nástrojov a digitálneho spracovávania dát

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.