Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predikcia vývoja sektora do roku 2030

Vývojové tendencie pre priemysel, ako celok, sú v rámci Európskej únie determinované smermi a úlohami určenými nariadeniami EÚ, uzneseniami Európskeho parlamentu a Rady EÚ. (Tieto dokumenty sú pre európsku i národnú úroveň zahrnuté v kapitole Strategické dokumenty). Všetky pre tento účel vydané dokumenty vychádzajú z premisy EK:

„V roku 2030, bude európsky priemysel svetovým lídrom, ktorý bude zodpovedne prinášať hodnotu spoločnosti, zdravé životné prostredie a hospodárstvo. Európa bude budovať svoju konkurenčnú výhodu, špičkové a prelomové technológie, rešpektovať životné prostredie a biodiverzitu, investovať do ľudí a do inteligentných európskych a globálnych aliancií. Na základe spolupráce a spoločných európskych hodnôt tento nový priemyslový model pomôže Európe stať sa vzorom pre zvyšok sveta.“

Chemický priemysel patrí k najdôležitejším, ale zároveň k najviac negatívne vnímaným sektorom. V nasledujúcich rokoch bude jednou z hlavných výziev naplniť ciele z pohľadu zlepšovania životného prostredia, obehovej ekonomiky a zvyšovania efektivity procesov recyklácie materiálov.

Očakávaný zvýšený tlak na znižovanie emisií predpokladá zníženie závislosti chemického priemyslu od fosílnych zdrojov (odsúhlasený program Green deal) a prechod na suroviny biologického pôvodu, či vývoj obnoviteľných zdrojov energie. Recyklácia podnieti vývoj nových spôsobov izolácie východiskových produktov z odpadových surovín, vývoj recyklačných technológií, dizajn nových materiálov pre aplikáciu vo všetkých odvetviach tak, aby boli recyklovateľné.

Zároveň možno konštatovať, že hodnota inovatívneho farmaceutického odvetvia nespočíva iba najväčšej vedecko–výskumnej základni. Inovatívne farmaceutické spoločnosti prinášajú národným ekonomikám ďalšie benefity. Zamestnávajú množstvo vysokokvalifikovaných ľudí, investujú do výskumu a vývoja a významne podporujú zdravotnícke systémy.

Vývojové tendencie sektora chémie a farmácie na Slovensku budú postupovať v intenciách európskeho chemického a farmaceutického priemyslu. Tento sektor poskytuje totiž nielen svoje produkty ako základné suroviny pre iné priemyselné odvetvia, ale množstvo priemyselných odvetví priamo využíva chemicko-technologické a biotechnologické procesy v rámci svojich výrobných postupov. Sú to napr.: energetika, strojárstvo, výroba áut s celým komplexom subdodávateľských spoločností, priemysel spracovania kože a produkcie textilu, priemysel výroby papieru a celulózy, elektrotechnický priemysel, poľnohospodárstvo a potravinársky komplex, sklársky priemysel, výroba obuvi, priemysel produkcie stavebných materiálov, drevársky, hutnícky priemysel, petrochémia, produkcia kozmetiky a hygienických produktov. V neposlednom rade sa využitie chemických a biochemických procesov premietne zrejme v najdôležitejšom sektore blízkej budúcnosti, v sektore životného prostredia.

Bez chemicko-technologických procesov a biotechnológie by v najrozličnejších priemyselných odvetviach nebolo totiž možné dosiahnuť významné zníženie emisií, kvalitnej úpravy vôd či podstatného zníženia tuhých odpadov resp. ich úpravy na využiteľnú surovinovú bázu (materiálová recyklácia alebo chemcycling). Rovnako je bez chemických procesov nemysliteľné dosiahnutie uhlíkovej neutrality (dekarbonizácia priemyselných výrob, riešenie náhrady uhlíkového pohonu pre mobilitu, recyklácie elektrických batérií a náročný program nízkoenergetických budov) do roku 2050 ako jeden z najvážnejších cieľov EÚ v oblasti životného prostredia.

Táto „nová chémia“ musí jednoznačne zabezpečiť:

Všetky tieto vývojové tendencie a nové procesy v chemickom a farmaceutickom priemysle a ich implementácia budú vyžadovať obrovské finančné investície do výskumu a vývoja, digitalizácie, dostatočné zabezpečenie surovinovej bázy a energií, ale i zodpovedajúci počet a vzdelanosť pracovníkov sektora súbežne s nevyhnutnosťou rozvoja nových či inovácie existujúcich zručností pracovnej sily.

Zabezpečenie ľudských zdrojov pre sektor chémie a farmácie pre ďalšie obdobie do roku 2030 bude potrebné riešiť v týchto štyroch oblastiach:

  1. Náhrada súčasných zamestnancov, ktorí budú postupne odchádzať v období 2021 – 2030 do dôchodku (viď schéma č.13 Vekové zastúpenie zamestnancov v sektore),
  2. zabezpečenie pracovníkov pre celkom nové pozície, ktoré vzniknú pre výskumné, výrobné, ale i špecializované administratívne funkcie – potrebné pre získavanie grantov a realizáciu projektov vyplývajúcich z legislatívnych, technologických a nových ekologických noriem, zmien podmienok podnikania a implementácie inovatívnych riešení v rámci sektora, teda nových vyškolených projektových manažérov s interdisciplinárnym vzdelaním napr. technicko-právnickým, technicko-ekonomickým a pod.
  3. náhrada pracovníkov s chemickým vzdelaním v iných priemyselných odvetviach v súvislosti s ich odchodom do dôchodku a zabezpečenie pracovníkov pre celkom nové pozície, ktoré vzniknú pre výskumné, výrobné, ale i administratívne funkcie, potrebné pre realizáciu projektov vyplývajúcich zo zmien v rámci príslušného nechemického sektora,
  4. zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa budú profesijne zaoberať celoživotným vzdelávaním pracovníkov sektora chémie a farmácie a to vo všetkých oblastiach sektora, aby bol konkurencieschopný voči zahraničným spoločnostiam.

Zároveň je nutné riešiť rozvoj interdisciplinárnej vzdelanosti pre každý druh priemyselného odvetvia využívajúci výsledky chemického priemyslu. Pre úspešné zvládnutie digitalizácie sektora bude rozhodujúca predovšetkým interdisciplinárna komunikácia medzi IT-prostredím a jednotlivými špecializáciami technického smeru. V rámci tohto procesu je potrebné priebežne spolupracovať s existujúcim potenciálom nielen chemických a farmaceutických firiem etablovaných na Slovensku, ale i s firmami automobilového, elektrotechnického, strojárskeho priemyslu a energetiky.

 Súčasná doba, silne postihnutá pandémiou COVID-19 určite spôsobí do budúcnosti zmeny v metódach práce i v sektore chémie a farmácie (kurzarbeit, home-office), rovnako ako v iných priemyselných odvetviach. Je však úplne nepravdepodobné, že by sa zmenili vývojové trendy v oblasti zelených technológií, cirkulárnej ekonomiky, nízkouhlíkovej stratégie, digitalizácie, robotizácie, funkcie projektu REACH a hodnôt nových ekologických noriem (emisie, voda, odpadové hospodárstvo). Všetky tieto aktivity budú naďalej silne preferované a finančne podporované programami EÚ (napr.: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky). Odvetvie farmácie sa možno dočká, že bude na Slovensku etablované akreditačné laboratórium pre lieky v rámci EMA a bude dobudované centrum pre výrobu vakcín v Malackách.

Z tohto hľadiska je nutné sa zamerať v ďalšom období na riešenie kvantitatívneho, ale predovšetkým kvalitatívneho zabezpečenia ľudských zdrojov pre sektor ako je uvedené v štyroch bodoch vyššie. Dosiahnutie tohto cieľa je možné:

Do tohto procesu musia byť zapojené:

teda všetky zainteresované strany, ktoré môžu vývojové tendencie zásadným spôsobom ovplyvniť a zároveň výsledky výskumu a vývoja chemického a farmaceutického sektora v praxi využívajú.

V súčasnosti na stredných školách je systém prepájania vzdelávania s potrebami zamestnávateľskej praxe zabezpečovaný primárne prostredníctvom kolaborácie so zamestnávateľmi v regiónoch, ktorí sa na mnohých SOŠ v sektore aktívne podieľajú na tvorbe vzdelávacích obsahov a poskytujú študentom možnosť stáži a duálneho vzdelávania.

Vysoké školy v sektore sa zapájajú do významných medzinárodných iniciatív a projektov. Okrem iného sa univerzity tiež zapájajú do projektov zameraných na metódy riešenia problematiky zelenej chémie a vybudovanie infraštruktúry pre nanotechnológie a molekulárnu elektroniku. Ďalej aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií. Rovnako do svojich programov zavádzajú predmety na základe nových poznatkov a technologických trendov, ako sú napríklad chemická informatika, rozvoj metód kvantovej a počítačovej chémie, štúdium pokročilých materiálov a špecializované predmety ako webové technológie, či matematické modely v rozhodovaní a mnoho ďalších. 

VŠ a SŠ zhodne reagujú na vývoj primárne implementáciou inovatívnych predmetov, ale významným problémom je nedostatočné materiálovo technologické zabezpečenie výuky. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.