Trvalo udržateľný rozvoj

K zeleným technológiám patria napr. Čistenie odpadových vôd; Eliminácia priemyselných emisií; Manažment recyklácie a odpadu; Hospodársky sebestačné budovy; Premena odpadu na energie; Využitie veternej energie; Využitie solárnej energie; Vertikálne záhrady a farmy; Dopravné prostriedky bez emisií a iné.

ZamestnanieVyžadovaná zmena v kompetenciách a dopad na zamestnanieOčakávaný vplyv na zamestnania v sektore
Výskumno-vývojový pracovník–    využitie inovácií v oblasti prípravy nových materiálov (zelená chémia, biotechnológie, …)
–    štúdium nových trendov a komunikácia s odborníkmi v príslušnej oblasti (písanie publikácií, účasť na konferenciách, písanie a riadenie projektov)
–    aplikácia získaných vedomostí vo svojej výskumno-vývojovej činnosti – zameranie na ekodizajn, opraviteľnosť konečných produktov, napr. z plastov, na čo najdlhšiu životnosť a udržateľnosť výrobku na trhu, možnosť využívania biodegradovateľných plastov ako vstupného materiálu
–    nové zdroje trvalo udržateľných surovín (biomasa rastlinného, živočíšneho pôvodu, ….)
–    spôsoby využitia CO2 a metánu ako trvalo udržateľných zdrojov na suroviny s pridanou hodnotou
–    vývoj nízkoenergetických technológií chemických výrob
–    využitie a vývoj biotechnologických procesov
–    nové materiály s progresívnymi vlastnosťami (pre rôzne odvetvia priemyslu a medicínu)
–    vývoj nízkoenergetických chemických výrob
–    mechanická recyklácia (procesy vývoja a výroby nových aditív pre plasty)
–    rozvoj biotechnologických procesov
riešenie potencionálne nových zdrojov energie – vodíkové technológie.
 –    vysoký dopyt po tomto type pracovníkov
–    nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie
–    potrebné medzisektorová a medzinárodná spolupráca
–    nutná výborná znalosť platnej chemickej legislatívy
–    potrebná znalosť projektového manažmentu
–    proces aplikácie inovácií povedie k vzniku nových povolaní
Riadiaco-technologický pracovník–    eko koncepcia – sledovanie dopadu výroby na životné prostredie, na systém a proces výroby
–    uplatňovanie nových poznatkov a skúseností týkajúcich sa riadenia priemyselnej produkcie a jej vplyvu na životné prostredie
–    interdisciplinárne vedomosti a zručnosti a ich uplatnenie v sektore chémia
–    manažéri v priemysle musia rozumieť a uplatňovať ekologické energie, ekologickú logistiku, zdieľané recyklácie (viac združených firiem spoločne recykluje)
–    v oblasti spracovania plastov využívanie nových a/alebo recyklovaných materiálov
–    vhodný výber technológií, znižovanie nepodarkovosti,
efektívne zavádzanie a využívanie zelených technológií a optimalizácia výroby
–    vysoký dopyt po tomto type pracovníkov
–    zavádzanie nových technológií a inovácií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov z oblasti možností využitia a zavádzania technológií a ich vplyvu na chod výroby
–    nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie
–    potrebný monitoring aktuálneho technologického vývoja
nutná výborná orientácia v oblasti podporných programov, grantov a výziev pre financovanie nových projektov
Technik–    interdisciplinárne vedomosti
–    nové zručnosti z opravovania, redizajnu (zmeny vzhľadu), z renovácie, z reparácie pre nové použitie
–    realizácia využitia odpadu z výroby
–    práca s novými materiálmi
–    maximálne využitie výrobných liniek, strojov a zariadení
–    energetická úspornosť a efektívnosť aj v rámci internej logistiky
starostlivosť o nové technológie.
–    vysoký dopyt po tomto type pracovníkov
–    nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie
–    zavádzanie nových technológií a inovácií veľmi zasiahne očakávané vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti obsluhy, manipulácie a správnej prevádzky technológií
znalosť predpisov a ich implementácia do praxe v oblasti BOZP a PO
Operátor výroby–    kontrola a údržba príslušných zariadení
akcent na ekologizáciu výroby
–    vysoký dopyt po tomto type pracovníkov
–    nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie na prácu s novými technológiami
–    nevyhnutná zmena obsahu vzdelávania
malý vplyv na výkon zamestnaní
Laboratórny pracovníkzavádzanie metód trvalo udržateľného rozvoja do laboratórnej praxe–    vysoký dopyt po tomto type pracovníkov
–    potrebné kontinuálne vzdelávanie
inovácia čiastočne zasiahne NŠZ (testovať bude aj nové produkty, podľa nových noriem, novými metódami a pod.).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.