Zmeny spôsobené pandémiou

Súčasná pandémia nového ochorenia COVID-19 spôsobila veľké zmeny nielen v sektore zdravotníctva – elimináciu zdravotnej starostlivosti, nárast počtu hospitalizovaných vážnych stavov s komplikáciami akútnych respiračných ochorení, nárast počtu úmrtí, ale aj ekonomickú záťaž obyvateľstva, výrazne ovplyvnila aj chod hospodárstva a verejného života. Pandémia ukázala enormný nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve a situácia bola počas krízovej situácie riešená ich doplnením študentmi zdravotníckych odborov, ktorí zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení alebo pri testovaní obyvateľstva. Išlo predovšetkým o študentov:

Kritický nedostatok sestier a lekárov v nemocniciach prinútil mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a uzneseniami vlády SR č. 114, 115 a 169 z roku 2020 využiť uloženie pracovnej povinnosti zamestnancom na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny. Zároveň bol vydaný zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám s uloženou pracovnou povinnosťou. Šírenie pandémie COVID-19 a prijímanie kritických opatrení podnietilo alebo urýchlilo viaceré zásadné zmeny:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.