Inovácie v sektore sociálne služby

Spôsob výberu inovačných trendov v tejto kapitole bol založený na expertíze a skúsenostiach členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Zoznam identifikovaných inovácií za sektor sociálnych služieb:

  1. Debyrokratizácia vo verejnej správe (Zavedenie jednotného Informačného systému opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)

Zavedenie jednotného Informačného systému opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately má byť prostriedkom na efektívnu komunikáciu medzi subjektami sociálnej pomoci v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „opatrenia SPODaSK“), t. j. medzi MPSVR SR, vyššími územnými celkami (ďalej len „VÚC“), obcami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, centrami pre deti a rodinu a akreditovanými subjektmi, s vplyvom na ich kvalitnejší výkon. V súčasnosti len orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny využívajú osobitný interný informačný systém evidencie sociálnoprávnej ochrany. Informačný systém by mal viesť evidenciu o deťoch a rodinách, u ktorých sa vykonávajú opatrenia SPODaSK (rozhodnutia o uložení opatrení, vykonávateľ opatrenia, údaje o dieťati a rodine, sanácia rodinného prostredia, terénna sociálna práca, metódy a techniky práce, vyhodnotenie opatrení, následné preventívne opatrenia a pod.). Súčasná realizácia opatrení SPODaSK v rodine nie je efektívna pre cyklické a oneskorené komunikovanie zainteresovaných orgánov a organizácií o pôsobení v rodine dieťaťa. S objektom pomoci pracuje viacej subjektov v jednom čase, vzájomné informovanie o pôsobení v rodine prebieha až pri fyzickom vyhodnotení opatrení, spravidla v štvrťročnom alebo polročnom intervale. Jednotný Informačný systém opatrení SPODaSK umožní vkladanie a využívanie aktuálnych informácií a postupov v aktuálnom čase s dostupnosťou pre všetkých. Umožní elektronickú komunikáciu s ďalšími inštitúciami a orgánmi (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školami, centrami pedagogickopsychologických poradní a pod.).

  1. Budovanie jednotného Informačného systému sociálnych služieb (IS SocS)

Zákonom č. 280/2019 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v časti aplikácie ustanovení o zavedení Informačného systému sociálnych služieb, pre systémy evidencie, vedenie dokumentácie a reporting dát pre štatistické spracovanie. Informačný systém má umožniť registráciu verejných dát (registre poskytovateľov sociálnych služieb, poskytovanie finančných príspevkov MPSVR SR, VÚC, obcami, komunitné plány sociálnych služieb, koncepcie rozvoja sociálnych služieb, registráciu akreditácií na vykonávanie odborných činností, akreditácií vzdelávacích programov, registráciu hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a pod.). V neverejnej časti má evidovať informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a zamestnancoch, úhradách za prijímateľov, žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, fyzických osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb, evidenciu registra obmedzení a pod.). Informačný systém bude určený na okamžité využitie a zhodnotenie elektronickej komunikácie medzi MPSVR SR, VÚC, obcami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Využívanie informačného systému v sociálnych službách je základným predpokladom pre efektívne fungovanie sociálnych služieb, ich plánovanie, poskytovanie vzájomných informácií medzi zainteresovanými subjektmi, získavanie štatistických údajov, sprostredkovanie jednotných informácií verejnosti. Je nástrojom pre následné rozšírenie elektronizácie sociálnych služieb do každej oblasti aplikácie.

  1. Počítačové zariadenia a softvérové aplikácie na vedenie elektronickej dokumentácie klientov sociálnych služieb a evidovanie poskytnutých sociálnych služieb

Poskytovatelia sociálnych služieb v súčasnosti využívajú pre vlastné evidencie žiadne alebo rôzne informačné systémy. Tieto nie sú jednotné, nie sú prepojené na vonkajšie výstupy a následnú elektronickú komunikáciu. Podrobná evidencia údajov o poskytovaní sociálnej služby by mala uľahčiť odborné a obslužné činnosti, dielčie evidencie organizácií, mala by byť tiež prepojená s jednotným Informačným systémom sociálnych služieb, slúžiť na reporting a elektronickú komunikáciu s VÚC, obcami, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pod. Informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb by mal umožniť štandardizovaný report do Informačného systému sociálnych služieb tak, aby nepracovali poskytovatelia sociálnych služieb vo viacerých systémoch. Informačný systém by mal umožniť evidenciu a štatistické využitie najmä nasledovných údajov: osobné, sociálne a zdravotné údaje o prijímateľoch sociálnej služby, informácie o zmluvných podmienkach poskytovania sociálnych služieb, odborných činnostiach, ošetrovaní (opatrovaní, realizovaní testov a ich výsledky), údaje o príjmoch a majetku prijímateľov sociálnej služby, o výpočte a evidencii úhrad, o určení platiteľov úhrad, ukončení pobytu (cudzincov), údaje týkajúce sa odchodu zo zariadenia, resp. úmrtia, evidenciu manipulácie s finančnými prostriedkami prijímateľov, plány sociálnej rehabilitácie, individuálne plány, upozornenia na blížiace sa termíny rôznych udalostí a úloh; evidenciu nákupov; prevádzkové evidencie (rozpočet, stravovacia prevádzka a pod.).

  1. Zariadenia a aplikácie zamerané na monitorovanie a signalizáciu rôznych potrieb a pomoci

Slovensko už pred viac ako desiatimi rokmi (zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) implementovalo do legislatívnej praxe využívanie nových telekomunikačných technológií, slúžiacich na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci, ale aj na krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií. Zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov tiež vytvorilo legislatívny rámec pre podporu ťažko zdravotne postihnutých osôb – peňažný príspevok na obstaranie technologických zariadení (vrátane špeciálnych softvérov), ktoré im umožnia alebo uľahčia vykonávanie činností a komunikáciu. Je nevyhnutné rozvíjať nové technické zariadenia a aplikácie a rozširovať ich pre individuálnu potrebu, aby podporovali nezávislosť človeka v každom jeho obmedzení.

  1. On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie

Anonymita, diskrétnosť, dostupnosť sú základné požiadavky pri práci s klientom. Uplynulé obdobie a tiež súčasné obdobie boja s pandémiou preukázalo potrebu poskytovania pomoci v nepriaznivej situácii okrem prezenčnej formy aj online formou. Rozširovaním internetových liniek pomoci, online poradenskými službami v  krízových situáciách (sociálnym poradenstvom, psychologickým, právnym poradenstvom, konzultáciami, terapiami a pod.; pre zlepšenie a sprístupnenie terapeutického procesu – napríklad uplatnenie expozičnej terapie virtuálnou realitou) sa stáva pomoc dostupnejšia, občan nie je odkázaný len na lokálne zdroje a možnosti, môže sa rozhodnúť a má možnosť výberu pomoci aj v nepriaznivej životnej situácii.

  1. Osobní hlasoví asistenti s umelou inteligenciou v smart zariadeniach (Alexa, Google, Bixby)

Služby hlasového asistenta využívajú ľudia pre uľahčenie bežných životných situácií a činností (najčastejšie ako inteligentné riadenie domácnosti). Osobitný význam má „osobný hlasový asistent“ najmä u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, pri odkázanosti na pomoc inej osoby, vo vyššom veku, v čase osamelosti. Pre ŤZP osoby – najmä s telesným obmedzením, zmyslovo postihnutých (ako asistent pre technickú sebaobsluhu pri úkonoch zabezpečovania starostlivosti o domácnosť, pri komunikácii, pri širšej sociálnej integrácii, pri znižovaní odkázanosti na fyzickú pomoc). Hlasový systém je v súčasnosti dostupný v cudzom jazyku a tak nie je pre väčšinu odkázaných na Slovensku dostupný.

  1. Robotickí osobní asistenti s umelou inteligenciou

Všeobecne možno konštatovať, že víziou v robotike je uľahčenie a zvýšenie kvality života človeka. V oblasti sociálnych služieb môžu robotickí spolupracovníci v budúcnosti pomáhať a uľahčovať realizáciu obslužných úkonov najmä v pobytových sociálnych zariadeniach. Roboty schopné interakcie s človekom (na úrovni zmyslového a fyzického vnímania) môžu poskytovať sociálne spoločenstvo pre starších alebo slabých ľudí v ich prirodzenom prostredí, byť vodiacim robotom pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Osobitný význam má robotika aj vzhľadom na znižujúci sa záujem a motiváciu na prácu s výkonom obslužných činností v sociálnych službách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.