Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Jedným zo strategických dokumentov je Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Ide o súhrn globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti: zmenu klímy, chudobu, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti či neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby. Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny – v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti a zodpovedné inštitúcie. Nové ciele sú koncipované tak, aby sa pokračovalo v plnení predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a záväzkov z Ria. Iba jeden z cieľov (SDG3 Veľa zdravia a pohody) je zameraný priamo na zdravie. Každý z cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa však zameriava na determinant zdravia. Stanovené ciele sú užitočným nástrojom na riešenie nerovností v oblasti zdravia, ako i širších sociálno-ekonomických nerovností.1

 K tretiemu cieľu Agenda 2030  s názvom ,,Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku” sú prezentované indikátory, ktorými sa dá monitorovať a vyhodnocovať kvalita zdravia a života z viacerých aspektov. Sú nimi stredná dĺžka života pri narodení, zdravé roky života pri narodení, subjektívne vnímanie zdravia, subjektívne zhodnotenie nenaplnenej potreby medicínskeho vyšetrenia z dôvodu finančných obmedzení. Národné indikátory podporujúce monitorovanie daného cieľa z aspektu úmrtnosti sa doplnili o úmrtnosť podľa pohlavia a úmrtnosť podľa príčin smrti.

Snahou Slovenska je prispievať k napĺňaniu čiastkových cieľov Agendy vo všeobecnosti, ktorými sú:2


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.