Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Z hľadiska veku zamestnancov patrí sektor medzi staršie sektory. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 38 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 2 roky vyšší ako v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 28 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je taktiež na úrovni 46 rokov.

Priemerný vek zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava1 

V sektore prevažujú ženy. Ich podiel rastie, z 78,7 % v roku 2015 na súčasných  80,1 %. Sektor patrí medzi 4 % sektorov s najvyšším podielom žien. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní  je rodová situácia mierne odlišná. Dominancia žien je vyššia, a to na úrovni 83 %.

Priemerný vek zamestnancov – zmena oproti roku 2015

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava2

Na nižšie uvedených obrázkoch sú uvedené údaje, týkajúce sa rodovej situácie, rozdelené podľa divízií SK NACE Rev.2:

Divízia 86 – Zdravotníctvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava3

Divízia 87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava4

Divízia 88 – Sociálna práca bez ubytovania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava5

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 20,4 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 15 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému siedmemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 71 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore zdravotníctvo, sociálne služby tak v dôsledku náhrady pracovných síl vznikne v priemere 2,9 tisíc pracovných príležitostí ročne.

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších piatich rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 62,8 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 86 Zdravotníctvo, 32,5 % v divízii 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), 4,7 % v divízii 88 Sociálna práca bez ubytovania.

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia, na úrovni 23,4 tisíc osôb, z ktorých bude 67 % tvoriť náhrada pracovných síl.

Dodatočná potreba zamestnancov v horizonte 5 rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava6

Na nižšie uvedených obrázkoch sú uvedené údaje týkajúce sa dodatočnej potreby zamestnancov rozdelené podľa divízii SK NACE Rev.2:

Dodatočné potreby pre divíziu 86 – Zdravotníctvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava7

Dodatočné potreby pre divíziu 87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava8

Dodatočné potreby pre divíziu 88 – Sociálna práca bez ubytovania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava9

1 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

2 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

3 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

4 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

5 Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

6 Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

7 Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

8 Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

9 Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.