Vplyv inovácií na ľudské zdroje

Vplyvom inovácie Analýza veľkých dát a prognostika vzniká potenciál na rozvoj a uplatnenie nového zamestnania Medicínsky analytik. Vývoj v tejto oblasti pravdepodobne ovplyvní nasledujúce zamestnania a bude si tak vyžadovať rozvoj ich zručností a vedomostí:

Rozvoj zručností si vyžadujú i zamestnanci samosprávneho kraja, pretože majú vplyv na vytváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva a tiež zabezpečujú plnenie úloh uložených MZ SR. Dôsledkom toho bude vplyv na nižšie uvedené Národné štandardy zamestnaní (ďalej len ,,NŠZ“):

Vplyvom Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta vzniká potenciál na rozvoj a uplatnenie nových zamestnaní Asistent lekára (alternatívne názvy: lekársky asistent, klinický asistent, medicínsky asistent). Taktiež vzniká potenciál na rozvoj a uplatnenie nového zamestnania v klinickom odbore nemocničná medicína s názvom Hospitalista (alternatívny názov nemocničný lekár). Vývoj v danej oblasti pravdepodobne ovplyvní nasledujúce NŠZ a bude si vyžadovať rozvoj ich zručností a vedomostí:

V prípade úpravy súčasného systému vzdelávania by bol v tejto oblasti priestor, okrem sestier, aj pre iných zdravotníckych pracovníkov, napr. pre zdravotníckeho záchranára.

Vplyvom Telehealth a telemedicíny vzniká potenciál na rozvoj a uplatnenie nového zamestnania v odbore biomedicínska informatika s názvom Biomedicínsky informatik. Vývoj v tejto oblasti si tiež vyžaduje rozvoj zručností a zmenu kompetencií v zamestnaniach:

Ak by sa v budúcnosti využívala telemedicína a telehealth na výučbu obyvateľstva v preventívnej činnosti, mali by vplyv i na zamestnania v oblasti verejného zdravotníctva.

Zmena systému poskytovania ústavnej urgentnej starostlivosti (s dedikovaným tímom, s implementovaným procesom triáže, s mechanizmami na zníženie preťaženia urgentu) si vyžaduje rozvoj zručností a zmenu kompetencií v zamestnaniach:

V prípade úpravy súčasného systému vzdelávania by sa v tejto oblasti našiel priestor aj pre rozvoj nových zručností a kompetencií u sestier.

Vplyvom digitálnych technológií v zdravotníctve vzniká potenciál na rozvoj a uplatnenie nového zamestnania v odbore biomedicínska informatika s názvom Biomedicínsky informatik. Elektronické zdravotníctvo ,,E-health“ je križovatkou klinických informácií, verejného zdravia, zdravotných služieb a iných overených informácií o zdraví, dostupných cez internet. Vyžaduje poznanie a používanie digitálnych technológií nielen od všetkých zdravotníckych pracovníkov, manažérov, ale aj od pacientov. Vývoj v tejto oblasti vyžaduje rozvoj zručností a zmenu kompetencií v zamestnaniach:

Inovácie Telehealth a telemedicína, Analýza veľkých dát a prognostika a Digitálne technológie v zdravotníctve sa budú dotýkať všetkých lekárov a sestier. Avšak je potrebné uvedené inovácie vnímať i selektívne, kedy inovácia Telehealth a telemedicína ovplyvní lekárov špecialistov a sestry špecialistky vo všetkých odbornostiach, Analýza veľkých dát a prognostikaovplyvní všetky manažérske pozície v zdravotníctve, vrátane lekárov a sestier a Digitálne technológie v zdravotníctve ovplyvnia všetkých lekárov, sestry a taktiež záchranárov.                        

V sektore sociálnych služieb je potrebné klásť dôraz na efektívnu a správnu implementáciu nových technológií, aby sa zabezpečilo, že potenciálne prínosy sa maximalizujú, že odborníci sú náležite vyškolení a že nová technológia je sprístupnená pre prijímateľov tak, aby sa predišlo digitálnemu vylúčeniu.

Zavedením centrálneho Informačného systému sociálnych služieb (ďalej len ,,IS SocS”) vznikne poskytovateľom sociálnych služieb nevyhnutnosť dopĺňať databázu IS SocS o požadované informácie (počty klientov, počty zamestnancov, zoznam čakateľov na sociálnu službu a pod.). So zavedením centrálneho Informačného systému sociálnych služieb vyplynie pre poskytovateľov sociálnych služieb potreba zavedenia softvérového systému v danom zariadení. Tento softvérový systém sa dotkne všetkých povolaní v sociálnych službách. Zamestnanci budú musieť do systému zaznamenať každý úkon. Následne budú vyhodnocovať sociálne služby a opatrovanie, využívať štatistiky z programu a taktiež niektoré požadované údaje odosielať do centrálneho Informačného systému sociálnych služieb.

Opatrovateľka bude musieť každý opatrovateľský výkon zaznamenať v príslušnom module softvérového systému, do ktorého dostane prístup. Zdravotná sestra bude zaznamenávať ošetrovateľské výkony, bude viesť evidenciu zdravotníckych pomôcok a liekov (inkontinenčné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, lieky a rozpis užívania liekov), viesť evidenciu kontrol klientov u lekárov a pod. Prevádzkoví pracovníci a riaditelia budú mať prostredníctvom softvérového systému prehľad o každej oblasti poskytovania sociálnych služieb, ako aj okamžitý prístup k štatistikám, budú môcť sledovať klientov podľa veku, zdravotného stavu, podľa potrieb opatrovateľských úkonov a pod.

Inovácia Robotickí osobní asistenti s umelou inteligenciou, ktorí sa začínajú postupne využívať v niektorých krajinách, bude pravdepodobne na Slovensku zavedená pozvoľna, v dlhodobom časovom horizonte, nakoľko oblasť sociálnych služieb je v digitalizácii a inováciách iba na začiatku a často iba na elementárnej úrovni.

V nižšie uvedených tabuľkách sú zadefinované nové odborné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vyžadované od zamestnancov vplyvom jednotlivých inovácií v sektore.

Nové odborné zručnosti vyžadované od zamestnancov vplyvom inovácií v sektore

Zdroj: Trexima Bratislava

Nové odborné vedomosti vyžadované od zamestnancov vplyvom inovácií v sektore

Zdroj: Trexima Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.