Reakcia vzdelávacieho systému

Vzdelávacie inštitúcie na úrovni stredného i vysokého školstva zdravotníckeho zamerania reagujú na inovačné trendy vo vzdelávaní a implementujú ich, a to v závislosti najmä od financií, ktoré môžu použiť na materiálno-technické vybavenie, ako aj personálne zabezpečenie.

Veľký problém v čase pandémie je v príprave ľudských zdrojov a to najmä v nadobúdaní praktických zručností v prirodzenom prostredí. Vysoké školy v zmysle výnimky vlády uskutočňovali praktickú výučbu, avšak študenti stredných zdravotníckych škôl odbornú prax nemali. Maturitná skúška sa zrušila a praktické zručnosti stredoškolských absolventov v jednotlivých oblastiach sú otázne, ak neabsolvovali povinné počty hodín praktickej výučby priamo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti a školy ich alternatívne nenahrádzali v simultánnych školských podmienkach. Popis situácie vo vzdelávacom systéme vychádza zo skúseností zainteresovaných expertov (zástupcovia škôl, zamestnávateľov v sektore a pod.), podieľajúcich sa na tvorbe stratégie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.