SWOT analýza sektora verejnej správy

Sektorová rada identifikovala silné a slabé stránky sektora verejnej správy z pohľadu ľudských zdrojov a určila príležitosti a ohrozenia sektora z pohľadu ľudských zdrojov.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.