Ekologické vplyvy

Verená správa v SR sa nezaraďuje medzi odvetvia, ktorých činnosť by mala výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a ani samotné ekologické nariadenia nemajú výrazný vplyv na fungovanie sektora verejnej správy. Je pravdou, že vo vyspelom svete sa verejná správa snaží v zavádzaní ekologických riešení ísť príkladom.

Priamy negatívny vplyv činnosti sektora verejnej správy by sme mohli preukázať napríklad iba pri dochádzaní zamestnancov do zamestnania, alebo pri produkcii a spotrebe papiera, tonerov, spotrebe tepla a energií. Výrazne negatívne dopady môžu byť skôr sekundárneho charakteru, kedy rozhodnutia verejných a štátnych orgánov môžu mať negatívny dopad na životné prostredie. Z tohto ohľadu boli vytvorené viaceré kontrolné a analytické mechanizmy, ktoré sa snažia predchádzať priamym negatívnym dopadom na životné prostredie. Dobrým príkladom môže byť aj prístup EK vo vzťahu k tvorbe Plánu obnovy (RRP), v rámci ktorého členské štáty museli vykonať analýzy „Do No Significant Harm“ („významne nepoškodzovať/neohrozovať“ – vo väzbe životné prostredie), kde je potrebné už počas návrhov riešení preukazovať, že navrhované a prijímané riešenia nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie a environmentálne ciele EÚ. Uplatňovanie princípu núti tvorcov a predkladateľov politík a rozhodnutí, už počas ich tvorby, zamýšľať sa nad dopadmi ich rozhodnutí. Pri rozsiahlejších stratégiách a v procese ex-ante posúdeniach sa uplatňuje aj postup v rámci SEA (strategické posúdenie dopadu na životné prostredie) a EIA (integrované posúdenie dopadov na životné prostredie).   

Okrem spôsobu posudzovania politík a rozhodnutí verejnej správy na životné prostredie, nie je definovaná špeciálna legislatíva, ktorá by prikazovala, alebo stanovovala iné povinnosti. Aj negatívne dopady sú hodnotené podľa jednotlivých prevádzkovateľov, napríklad malých a stredných zdrojov znečistenia, ale nie za sektor ako celok. Z tohto dôvodu má sektor verejnej správy menší negatívny dopad na životné prostredie.

Environmentálna otázka je veľkou témou v samospráve, ktorá je výrazne sledovaná aj obyvateľmi. Zamestnanci územnej samosprávy musia mať dostatočné znalosti (špecialisti na danú oblasť aj konkrétne formálne vzdelanie) v environmentálnej oblasti, keďže priamo spoluvytvárajú (napr. cez územný plán alebo rôzne rozhodnutia) environmentálne prostredie vo zverenej oblasti. Ekologické správanie samospráv a oblasť environmentálneho riadenia je občanmi veľmi senzitívne vnímaná téma. Ekologický marketing prospieva zvyšovaniu kreditu verejnej správy ako zamestnávateľa a tým môže pritiahnuť aj záujem občanov o zamestnanie sa vo verejnej správe.

Je potrebné mať na zreteli, že zmena klímy a s tým spojené časté výkyvy počasia alebo rôzne nepredvídané udalosti (krízové situácie, živelné udalosti, pandémie a podobne) budú klásť stále väčšie nároky na dobre zvládnutý krízový manažment. Zamestnanci verejnej správy musia byť dostatočne pripravení, aby na krízové situácie dokázali dostatočne promptne zareagovať.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.