PESTLE analýza sektora verejnej správy

PESTLE analýza je metóda slúžiaca k strategickej analýze (hodnoteniu) vonkajšieho prostredia ovplyvňujúceho daný sektor hospodárstva. Sektorová rada pre verejné služby a správu pomocou PESTLE analýzy posúdila činitele ovplyvňujúce ľudské zdroje v sektore verejnej správy, pričom ich kategorizovala ako P – politické; E – ekonomické; S – sociálne; T – technologické; L – legislatívne; E – ekologické.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.