SWOT analýza za ťažbu

Ťažba

SWOT analýza bola prehodnotená z pohľadu kvantifikácie vplyvu jednotlivých stránok na ľudské zdroje.

Silné stránkyBodySlabé stránkyBody
efektívna, bezpečná a spoľahlivá prevádzka8malé nebilančné zásoby kritických nerastných surovín2
racionálne doťažovanie a optimalizácia – predĺženie životného cyklu existujúcich ložísk nerastov (aplikovanie výskumu a vývoja)6nízke uplatnenie vysokokvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti9
možnosť zamestnanosti (dostatok pracovných príležitostí)10vysoký vekový priemer zamestnancov9
 spoločnosť pod ťažbou chápe prevažne hlbinnú ťažbu uhlia (chýba informovanosť o moderných baniach)8
 pri ťažbe ide o vysoký podiel ľudskej práce7
 nedostatok zamestnancov – prevažuje zamestnanosť mužov9
 absencia absolventov/zamestnancov učebných a študijných stredoškolských odborov zameraných na ťažbu10
 absencia absolventov/zamestnancov vysokoškolských odborov zameraných na ťažbu10
 24 64
PríležitostiBodyOhrozeniaBody
dobývanie aj ložísk nerastov s nízkym obsahom úžitkovej zložky6neatraktívna oblasť pre mladých ľudí z dôvodu nedostatku informácií10
sekundárna úprava odpadov z ťažobného priemyslu s cieľom získať z nich úžitkovú zložku6potrebné viac podporiť výskumných a vývojových zamestnancov v sektore9
dlhodobý dopyt svetových trhov po nerastných surovinách7sprísňovanie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z klimatickej zmeny, nevyhnutné zaškolenie ľudských zdrojov v nových ekologických trendoch a inováciách9
priestor na aplikáciu nových dobývacích metód a technológií10silná konkurencia zo zahraničia, nevyhnutná podpora odborného rastu ľudských zdrojov9
rozvoj alternatívnych ekonomických a ekologických podnikateľských aktivít (uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov)7nezáujem o štúdium technických smerov – strata nevyhnutnej odbornosti a zručností10
druhotné využívanie banských priestorov pre odpadové hospodárstvo6odpor verejnosti voči ťažbe z dôvodu negatívneho vnímania trvalého zásahu do prírodného prostredia (nemajú správne odborné informácie)10
využívanie banských vôd (pre technologické účely a ako zdroj tepelnej a kinetickej energie)4spoločnosť pod ťažbou chápe prevažne hlbinnú ťažbu uhlia (chýba informovanosť o moderných baniach)8
dobývanie kritických nerastných surovín3
 49 65

analýza za ťažbu

Z grafu vyplýva, že sa jedná o ústupovú pozíciu. Je to defenzívna stratégia, alebo WT stratégia. Je preto potrebná REVITALIZÁCIA, t. j. potreba nových zamestnancov, resp. UoZ s novými a najmä potrebnými odbornými kvalifikáciami na stredoškolskej ale aj vysokoškolskej úrovni. V rámci stratégie revitalizácie ako jednej z foriem defenzívnych stratégií je potrebné sa zamerať na odstránenie hlavných slabých stránok a súčasne sa vyhýbať ohrozeniam. Preto je vhodné sa zamerať na slabé stránky, ktoré majú najväčší dopad na ľudské zdroje. Je potrebné vytvoriť pozitívny obraz o slovenskom baníctve, moderných baniach/lomoch a o potrebe surovín pre udržateľný rozvoj. Elimináciou slabých stránok je možné sa presunúť do pozície zvratu a v prípade, že odstránené slabé stránky sa stanú silnými stránkami, tak sa môže jednať až o rastové stratégie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.