Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

SWOT analýza za úpravu surovín

Úprava surovín

SWOT analýza bola prehodnotená z pohľadu kvantifikácie vplyvu jednotlivých stránok na ľudské zdroje.

Silné stránkyBodySlabé stránkyBody
efektívna, bezpečná a spoľahlivá prevádzka8nízke uplatnenie vysokokvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti9
možnosť zamestnanosti (dostatok pracovných príležitostí)10vysoká energetická náročnosť úpravy surovín4
 vysoký vekový priemer zamestnancov9
 pri úprave surovín ide o vysoký podiel ľudskej práce7
 nedostatok zamestnancov – prevažuje zamestnanosť mužov9
 absencia absolventov/zamestnancov učebných a študijných stredoškolských odborov zameraných na úpravu surovín10
 absencia absolventov/zamestnancov vysokoškolských odborov zameraných na úpravu surovín10
 18 58
PríležitostiBodyOhrozeniaBody
úprava a zušľachťovanie nerastov s nízkym obsahom úžitkovej zložky6neatraktívna oblasť pre mladých ľudí z dôvodu nedostatku informácií10
sekundárna úprava odpadov z ťažobného priemyslu s cieľom získať z nich úžitkovú zložku6prioritou EÚ v oblasti dobývania a úpravy nerastov je výskum a inovácie9
dlhodobý dopyt svetových trhov po nerastných surovinách7riešenie znižovania uhlíkovej stopy len v EÚ2
priestor na aplikáciu nových metód a technológií10sprísňovanie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z klimatickej zmeny, nevyhnutné zaškolenie ľudských zdrojov v nových ekologických trendoch a inováciách9
rozvoj alternatívnych ekonomických a ekologických podnikateľských aktivít7silná konkurencia zo zahraničia, nevyhnutná podpora odborného rastu ľudských zdrojov9
využívanie banských vôd (pre technologické účely a ako zdroj tepelnej a kinetickej energie)4nezáujem o štúdium technických smerov – strata nevyhnutnej odbornosti a zručností10
 rastúci odpor verejnosti voči novým aktivitám bez záujmu o odbornú diskusiu10
 40 59

SWOT analýza za úpravu surovín

Ako vyplýva z grafu, jedná sa o ústupovú pozíciu. Je to defenzívna stratégia, alebo WT stratégia. Je preto potrebná REVITALIZÁCIA, t.j. potreba nových zamestnancov, resp. UoZ s novými a najmä potrebnými odbornými kvalifikáciami na stredoškolskej ale aj vysokoškolskej úrovni. V rámci stratégie revitalizácie ako jednej z foriem defenzívnych stratégií je potrebné sa zamerať na odstránenie hlavných slabých stránok a súčasne sa vyhýbať ohrozeniam. Preto je vhodné sa zamerať na slabé stránky, ktoré majú najväčší dopad na ľudské zdroje. Je potrebné vytvorenie pozitívneho obrazu o úprave a zušľachťovaní surovín a o potrebe surovín pre udržateľný rozvoj. Elimináciou slabých stránok je možné sa presunúť do pozície zvratu a v prípade, že odstránené slabé stránky sa stanú silnými stránkami, tak sa môže jednať až o rastové stratégie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.