SWOT analýza za geológiu

Geológia

SWOT analýza bola prehodnotená z pohľadu kvantifikácie vplyvu jednotlivých stránok na ľudské zdroje.

Silné stránkyBodySlabé stránkyBody
SR je dobre geologicky preskúmaná/zmapovaná3malé nebilančné zásoby kritických nerastných surovín2
racionálne predlžovanie životného cyklu existujúcich ložísk nerastov (aplikovanie výskumu a vývoja)5malý potenciál známych ložísk nerastov2
možnosť zamestnanosti (dostatok pracovných príležitostí)10nízke uplatnenie vysokokvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti9
 vysoký vekový priemer zamestnancov9
 nedostatok zamestnancov9
 absencia absolventov/zamestnancov učebných a študijných stredoškolských odborov zameraných na ťažbu10
 absencia absolventov/zamestnancov vysokoškolských odborov zameraných na ťažbu10
 18 51
PríležitostiBodyOhrozeniaBody
dlhodobý dopyt svetových trhov po nerastných surovinách5neatraktívna oblasť pre mladých ľudí z dôvodu nedostatku informácií10
ďalší geologický prieskum na území SR – nájdenie ďalších ekonomicky ťažiteľných ložísk nerastov9prioritou EÚ v oblasti dobývania a úpravy nerastov je výskum a inovácie9
nárast úloh v rámci verejnej funkcie geológie8nezáujem o štúdium technických smerov – strata nevyhnutnej odbornosti a zručností10
druhotné využívanie banských priestorov pre odpadové hospodárstvo4rastúci odpor verejnosti voči novým aktivitám bez záujmu o odbornú diskusiu10
využívanie banských vôd (pre technologické účely a ako zdroj tepelnej a kinetickej energie)6 
vyhľadávací ložiskový geologický prieskum kritických nerastných surovín8
 40 39

SWOT analýza za geológiu

Ako vyplýva z grafu, jedná sa o pozíciu zvratu alebo WO. Tu je vhodná reštrukturalizácia, t. j. zamerať sa na rozvoj zamestnancov s odborným vzdelaním, ktorých je pre zvládnutie plánovaných úloh nedostatok. Je potrebné sa zamerať na odstránenie hlavných slabých stránok a súčasne sa zamerať na využitie príležitostí. Preto je vhodné sa zamerať na slabé stránky, ktoré majú najväčší dopad na ľudské zdroje. Je potrebné vytvorenie pozitívneho obrazu o slovenskom baníctve, moderných baniach/lomoch a o potrebe surovín pre udržateľný rozvoj. Elimináciou slabých stránok nie je ešte možné sa presunúť do pozície rastu, ale v prípade, že odstránené slabé stránky sa stanú silnými stránkami, tak sa môže jednať o rastové stratégie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.