Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Investície a kapitálové zázemie

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 717 tisíc EUR. Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 98,4 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 22,3 % budovy a stavby, 56 % stroje a hnuteľné veci a 0,5 % softvérové vybavenie. Sektor má nadpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 23% vyššiu ako priemer v SR) a patrí medzi 17 % sektorov s najvyššou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je výraznejší ako v hospodárstve SR a je vyšší ako v 86 % sektorov.

Kapitálová vybavenosť sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 9

Kapitálová vybavenosť sektora 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 10

V roku 2019 investovali podniky v sektore o 22,1 % viac ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca pripadali investície vo výške 5,8 tisíc EUR, čo je o 30 % menej ako na národnej úrovni. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci, ktoré tvoria 44 % celkových investícií. Oproti roku 2015 klesol ich podiel na investíciách o 99,5 p. b. Investície do softvéru predstavovali 0,8 % celkových investícií a ich podiel za 5 rokov vzrástol o 0,6 p. b. V roku 2019 najviac investovali podniky v divízii 8 Iná ťažba a dobývanie (62,7 % z celkových investícií sektora).

Hrubá tvorba fixného kapitálu v sektore 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 11

Návratnosť investícií indikuje ako rýchlo môžu podniky získať späť investované finančné prostriedky, respektíve aká je rentabilita investícií. Síce nie je možné priamo identifikovať, aká časť zisku je v dôsledku investícií a aká v dôsledku iných faktorov, tento ukazovateľ je ale pri identifikácii investičného potenciálu kľúčový.

Návratnosť investícií sektora ťažba a úprava surovín, geológia je vyššia ako v SR, čo indikuje nadpriemernú rentabilitu investičnej aktivity sektora. V sektore je tak vyššia motivácia k investíciám ako v SR, keďže ich návratnosť je kratšia. V SR pripadá na 1 EUR investícií 2,07 EUR zisku, v sektore 4,35 EUR zisku. Návratnosť investícií v sektore rastie pomalšie ako v celej SR, čo môže byť brzdiacim faktorom investičnej aktivity v budúcnosti.

Návratnosť investícií sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 12

V roku 2019 podniky v sektore neinvestovali do vedy a výskumu. Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje do inovácií v priemere 6,7 tisíc EUR na podnik, čo je o 47 % menej ako je národný priemer. Sektor sa na celkových výdavkoch do inovácií v SR podieľa menej ako 1 %-om.

Investície do vedy a výskumu v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 13

Investície do inovácií v sektore 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 14

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.