Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Pre túto časť štúdie je sektor ťažba a úprava surovín, geológia definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Ekonomická výkonnosť sektora

Sektor má v súčasnosti 0,4 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 5 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe HDP.

Sektor má v 12 krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Bulharsko (2 %), Poľsko (2 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 48 % krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP.

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú NAFTA a.s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (ďalej len „HBP, a.s.“), ktoré spolu tvoria 56 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 84 % HDP v sektore. Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora: 5 Ťažba uhlia a lignitu (18,1 %), 6 Ťažba ropy a zemného plynu (0,1 %), 7 Dobývanie kovových rúd (3,2 %), 8 Iná ťažba a dobývanie (29,2 %), 9 Pomocné činnosti pri ťažbe (49,4 %).

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 1 % krajského HDP a v Banskobystrickom kraji s podielom daného sektora na úrovni 1 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 33 % celkového HDP sektora v SR.

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame mierny pokles pridanej hodnoty v sektore v najbližších 10 rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude výrazne klesať.

Slovenská republika prijala rozhodnutie, že sa musí utlmiť ťažba, čo bude mať výrazný vplyv na štatistické ukazovatele do roku 2030.

Vývoj HDP v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 1

Vývoj HDP v sektore, podiel sektora na HDP v SR a vo vybraných krajinách v rokoch a očakávaný vývoj do roku 2030 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 2

V sektore dominujú tuzemské podniky s 81 %-ným zastúpením a 83 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. V sektore tak pracuje menšia časť zamestnancov v zahraničných podnikoch ako v slovenských podnikoch.  V porovnaní s rokom 2015 klesol podiel zahraničných podnikov v sektore  o 3,6 p. b. a záujem zahraničných investorov klesá.

Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 14 % vyššie mzdy (1 364 EUR) pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú o 49 % vyššiu produktivitu práce (66 tisíc EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 23 %.

Štruktúra počtu pracujúcich podľa vlastníctva podnikov v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 3

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 4

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 94 % menej produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 0,4 %, pričom tento podiel od roku 2010 klesol o 1 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 6,1 % z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi 50 % sektorov s najnižším vývozom a 17 % sektorov s najvyšším dovozom v SR.

Štruktúra dovozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 5 Ťažba uhlia a lignitu (10 %), 6 Ťažba ropy a zemného plynu (78,3 %), 7 Dobývanie kovových rúd (9,6 %), 8 Iná ťažba a dobývanie (2,2 %), 9 Pomocné činnosti pri ťažbe (0 %).

Štruktúra vývozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 5 Ťažba uhlia a lignitu (2,4 %), 6 Ťažba ropy a zemného plynu (39,8 %), 7 Dobývanie kovových rúd (6,2 %), 8 Iná ťažba a dobývanie (51,6 %), 9 Pomocné činnosti pri ťažbe (0 %).

Vývoj importu v období 2010 – 2020 a najviac dovážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 5

Vývoj exportu v období 2010 – 2020 a najviac vyvážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 6

V roku 2019 mali podniky v sektore ťažba a úprava surovín, geológia celkové tržby vo výške 586,6 mil. EUR, podnikateľské subjekty (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) mali v priemere 1 821,6 tisíc EUR tržieb. V porovnaní s ostatnými sektormi, podniky v sektore majú pomerne vysoké tržby. Najvyššie tržby (v prepočte na podnik) majú podniky s 500 – 999 zamestnancami, ktoré majú priemerné tržby na úrovni takmer 125 658 tisíc EUR. V podnikoch s 1 000 a viac zamestnancami od roku 2014 vzrástli tržby na zamestnanca o 13 %. Najvyššie priemerné tržby mali podniky v divízii 5 Ťažba uhlia a lignitu (v priemere 23 217 tisíc EUR na podnik).

Tržby spoločností v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 7

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia je o 41 % vyššia produktivita práce ako v SR a patrí medzi 17 % sektorov s najvyššou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 12 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zníženie počtu pracujúcich o 11 %. V sektore má 11 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu, zamestnávajú 18 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 40 % podnikov v sektore má vysoko podpriemernú produktivitu, jeden zamestnanec v nich vyprodukuje v priemere 4 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 4 % zamestnancov sektora.

Sektor má v SR o 42 % nižšiu produktivitu práce ako v EÚ a patríme medzi 41 % krajín EÚ s najnižšou produktivitou práce v tomto sektore. Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Holandsko, Dánsko a Švédsko kde je o 524 % až 1 758 % vyššia ako v SR.

Najvyššia produktivita práce je v divízii 9 Pomocné činnosti pri ťažbe, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 224,1 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Naopak, najnižšia produktivita práce je v divízii 5 Ťažba uhlia a lignitu, kde jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 19,6 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok.

Produktivita práce sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 8

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.