Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj je prístup dávajúci do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Adaptácia sektora remesiel a osobných služieb na trvalo udržateľný rozvoj v zmysle ekologických aspektov prebieha nepretržite.

Neustále sa sprísňujúca legislatíva v oblasti životného prostredia je jedným z dôležitých aspektov, ktorý významne vplýva resp. priamo núti výrobcov a poskytovateľov služieb pôsobiacich v sektore remesiel a osobných služieb priebežne sa adaptovať na trvalo udržateľný rozvoj. Keďže Slovensko je členom Európskej únie, ktorá si dala za cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, tento aspekt má stále v porovnaní s ostatnými časťami sveta veľký význam. Dosiahnutie tohto cieľa bude vyžadovať zásadnú transformáciu európskeho hospodárstva a určite ovplyvní aj trh práce.

Malé podniky môžu prispievať k pozitívnemu rozvoju regiónu tvorbou regionálnych výrobkov (napr. potraviny alebo drevo). Účasť v rôznych dobrovoľných programoch (napr. označenie kvality životného prostredia), pomáhajú spoločnostiam zlepšiť ich postavenie na trhu, objavovať nové medzery na trhu a aj ich využiť. Zavedené a jasne definované popisy budú vždy významným zdrojom informácií (pre klientov).

Ďalším aspektom, ktorý motivuje remeselníkov a poskytovateľov služieb pôsobiacich v sektore remesiel a osobných služieb priebežne sa adaptovať na trvalo udržateľný rozvoj sú preferencie zákazníkov, ktorí čoraz viac berú v rámci svojho rozhodovania do úvahy aj ekologické aspekty.

Významnou úlohou remeselníkov je využívať nové technológie pri minimálnej spotrebe energií a s maximálnym využitím domácich surovín a materiálu. „Zelené“ technológie, ktoré chránia životné prostredie, spôsobujú menšie znečistenie, využívajú zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom (ekologicky rozložiteľné plasty). Nové profesie vznikajúce v súvislosti so zelenými technológiami by mali byť predmetom záujmu Národnej sústavy povolaní (ďalej len „NSP“) a živností, kým nebude dodatočne vybudovaná sieť vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich kvalifikáciu v oblasti zelených technológií a recyklácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.