Inovácie

Sektor remeslá a osobné služby patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie.

V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 70 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 79,2 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 9112000 Upratovačka, 5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) a 5153003 Údržbár.

Približne 85 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne vysoký podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Činnosť zamestnancov nahraditeľná strojmi

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48

Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49

V sektore remesiel a služieb je identifikovaných 13 inovácií v 11 kategóriách. Aktuálny zoznam inovácií vrátane charakteristík je uvedený v Tabuľke č. 1.

Prehľad charakteristík inovácií v sektore remeslá a osobné služby

Kategória inovácieNázov inovácieCharakteristika
3D technológie a materiályVyužitie prvkov 3D tlačePre oblasť remesiel a osobných služieb je inovácia pomocou 3D tlače neoceniteľná. Rozsah 3D tlačiarní má totiž širokú využiteľnosť v praxi: od amatérskych remesiel, tradičných remesiel až po podnikateľský sektor. Kľúčovou výhodou technológie je reprodukcia akéhokoľvek trojrozmerného objektu. Celkovo sa na trojrozmernú tlač používa sedem hlavných technológií, ale väčšina z nich sa používa len na priemyselné účely. Pre amatérsku „plastovú tlač“ a malé podniky boli vyvinuté relatívne kompaktné a lacné zariadenia. Moderné technológie zatiaľ neumožňujú vytvorenie tlačiarne, kde sa všetky operácie vykonávajú stlačením niekoľkých kľúčov, preto je potrebné zvládnuť  množstvo špecifických programov a základy modelovania. Tlačiť je možné napr. plastové prvky pre zariadenia: rôzne náhradné diely, ozdobné predmety, suveníry, doplnky alebo kópie umeleckých predmetov. Samostatným smerom ide výroba dielov automobilov. Najnovší vývoj ide ďalej, vrátane dizajnu akejkoľvek novej technológie, vybavenia, nábytku, plnohodnotných zariadení na výstavy a iné podujatia, dokonca je možné vytlačiť skutočný bytový dom z bežného stavebného mixu. Trojdimenzionálne modelovanie sa taktiež používa v klenotníckom priemysle a vo všetkých oblastiach dizajnu a inžinierstva.
AutomatizáciaAutomatizáciaAutomatizáciou sa rozumie etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Inovácia je využiteľná takmer vo všetkých remeslách a osobných službách. Ide o proces kedy sa napr. výrobná linka naučí procesy, ktoré predtým vykonával operátor. Môže to byť robot, ktorý ukladá komponenty na paletu v určenom poradí, premiestňuje ich na plánovanú destináciu podľa výrobného plánu vozíkmi AGV (automated guided vehicles), operátora naviguje v akom poradí má komponenty nasypať do miešačky v procese miešania.
Alternatívne palivá a pohonyAlternatívne spôsoby výroby energieKvalita života závisí aj od spoľahlivého zásobovania energiou za prijateľnú cenu. Na vykonávanie mnohých úloh sa používajú stroje a stroje potrebujú energiu. Stále sa spaľujú fosílne palivá, aby sa získala väčšina energie, ktorá sa používa. Závislosť od fosílnych palív môže napr. zmeniť hodnoty pH oceánov, vyčerpať kyslík v jazerách a ovplyvniť výnosy plodín. Ako riešenie na celoeurópskej úrovni sa javí zavedenie obehového hospodárstva s nízkymi emisiami uhlíka, zameranie sa na obnoviteľné zdroje energie, energetická účinnosť, bezpečnosť a cenová dostupnosť, ktoré sú podporované fondmi investujúcimi do infraštruktúry, nových zručností a inovácií. Technológie obnoviteľných zdrojov energie tieto zdroje umožňujú transformovať na elektrinu, teplo a biopalivá. Hrozba nedostatku tradičných palív v budúcnosti, ale aj rastúci záujem o ochranu životného prostredia, dáva stále väčší a reálnejší priestor na ich využívanie výrobou energie napr. solárnymi panelmi, tepelným čerpadlami, fotovoltaickými článkami, spaľovaním biomasy vrátane všetkých produktov jej spracovania, využitím vodnej, veternej, slnečnej energie atď. V zmysle vzniku alternatívnych spôsobov výroby energie sa predpokladá zároveň vznik nových remesiel.
Alternatívne palivá a pohonyAlternatívne zdroje energieZvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR. V súčasnosti sa využívajú na výrobu tepla, elektriny a na pohon motorových dopravných prostriedkov najmä fosílne palivá. Ich veľkou výhodou je, že premena na využiteľnú formu energie je lacná a jednoduchá. Rýchlo sa však míňajú a pri ich spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňujú znečisťujúce látky a skleníkové plyny. SR sa pripojila k európskej aktivite prechádzať z fosílnych zdrojov na alternatívne využívanie zdrojov čistej energie. Obnoviteľné zdroje energie prispievajú k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a poľnohospodárstva, podporujú inováciu a rozvoj informačných technológií, otvárajú priestor pre nové smerovania a sú jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky. Alternatívne, resp. obnoviteľné zdroje energie predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú. Patrí k nim slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny, geotermálna energia, biomasa, pevná biomasa, biometán, odpadové drevo a slama.
Big DataDátová analytika (Big Data)Big Data je termín používaný na opis súboru údajov, ktoré sú rozsiahle a napriek tomu časom exponenciálne rastú. Medzi príklady analytiky veľkých dát patria aj stránky sociálnych médií. Vylepšené služby zákazníkom, lepšia prevádzková efektívnosť, lepšie rozhodovanie sú len niektoré výhody Big Data. Práca s dátami vo všeobecnosti v sebe pritom zahŕňa veľmi široký rozsah činností, od jednoduchého reportingu až po predikcie s pomocou umelej inteligencie. Dátová analytika je nevyhnutným nástrojom na optimalizáciu a automatizáciu výrobných procesov a riadenia logistiky. Využíva IT nástroje ako Power BI, Office 365 (power platform – Teams, Flow, OneNote, Power Apps, Sharepoint). Power BI pracuje na základe rôznych vstupov napr. reportov z BW, SAPu, vizualizuje výstupy napr. ak máme 2 ukazovatele ako zhoda s centrovaním a defekty kvality. Power BI ich zvizualizuje dokopy a ukáže priamu súvislosť, kde nám zvýrazňuje novú dimenziu nápomocnú pre ďalšie rozhodovanie.
Nové materiályBiodegradovateľné plastyBioplast je všeobecné označenie pre biologicky odbúrateľné plasty a/alebo plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Biologicky odbúrateľný plast je plast, z ktorého za vhodných podmienok vplyvom pôsobenia prírodných mikroorganizmov dôjde k odbúraniu polymérneho reťazca na v prírode bežne sa vyskytujúce látky. Plast vyrobený z obnoviteľných surovín  je plast, ktorý je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov, napr. kukurica, cukrová trstina, sójové boby, Ďalšou  významnou skupinou plastov, ktoré môžu pozitívne prispieť k redukcii uhlíkovej stopy, sú recykláty. Ak sa výrobok z biodegradovateľného plastu dostane do styku so zemou, mikroorganizmy ho degradujú ďalej až na oxid uhličitý (alebo metán – bez prístupu vzduchu), vodu a biomasu. Z hľadiska biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov sú akceptovateľné kompostovanie ako prírodná biodegradácia, využitie génového inžinierstva na manipuláciu organizmov pre praktické veci a prípravu užitočných produktov, ako napríklad poskytuje tzv. biela biotechnológia (biotechnologická výroba bioplastov PHA).
Informačná a kybernetická bezpečnosť BiometriaBiometria je súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Ide o systémy na identifikáciu alebo verifikáciu jedinca na základe odtlačku prsta, obrazu tváre, rozmerov ruky, vlastností dúhovky resp. sietnice oka, ale aj podpisu, hlasu či chôdze. Pre sektor remesiel a osobných služieb je maximálne využitie pri ochrane objektov a osôb. Budú sa využívať snímače, ktoré snímajú príchodové a odchodové transakcie prostredníctvom senzora založeného na biometrickom snímaní, ktoré sa využívajú na identifikáciu osôb podľa ich jedinečných fyzických znakov. Biometrické zámky sa používajú ako technológie odtlačkov prstov. Bezpečnosť biometrie je na vysokej úrovni a pre používateľov je veľmi pohodlná. Vyžaduje však spoľahlivú a najmä fungujúcu kombináciu hardvéru a softvéru. Popularita biometrického bezpečnostného riešenia je tak vysoká, že výrobcovia stále hľadajú nové spôsoby, vylepšujú bezpečnosť a zdokonaľujú vlastné riešenia.
DigitalizáciaDigitalizácia, softverizáciaDigitalizácia a softverizácia ponúkajú rôzne vyspelé softvérové aplikácie v oblastiach online predaja alebo marketingu, CRM systémov, na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, ale aj interne vo firme či inej inštitúcii. Dnes je digitalizácia oveľa dostupnejšia a potrebnejšia. Prináša vyššiu efektivitu vo všetkých oblastiach – či už ide o výrobné procesy, online predaj alebo bežné firemné činnosti, vrátane administratívy. Digitalizácia umožňuje zhromažďovanie a vytváranie informácií medzi jednotlivými strojmi rýchlo, efektívne a flexibilne. Zabezpečí extrémne rýchle a presné spracovanie  aktuálnych dát a všetkých informácií s ušetreným časom. Eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom. Poskytuje flexibilný prístup k dokumentom bez obmedzenia. Zároveň pomáha ekológii, vďaka minimálnej spotrebe papiera. Cieľom digitalizácie je aj optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Internet vecíInternet vecí (IoT), Priemyselný internetZákladnou myšlienkou priemyselného internetu ( IoT; Priemysel 4.0) je používať senzory a automatizáciu na zefektívnenie procesov, všadeprítomné dáta v reálnom čase a dynamické rozhodovanie, ktoré môžu podnikom priniesť významný nárast efektivity a  výkonu. IoT je dôležitý pre potenciál umožniť rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Zmena, ktorú môže IoT priniesť, úzko súvisí s projektmi digitálnej transformácie, na ktorých mnohé podniky  pracujú. Poskytnutím mimoriadne podrobných údajov v reálnom čase môže IoT pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť ich výrobné a obchodné procesy. Analýzou údajov môže zefektívniť procesy a dokonca otvoriť nové možnosti generovania výnosov. Internet vecí patrí medzi smart riešenia. Príkladom môže byť rozsvietenie miestností podľa vonkajších podmienok, ohlásenie alarmu monitorovaného priestoru bezpečnostnej službe, spustenie hasiaceho systému.
Informačná a kybernetická bezpečnosťKybernetická bezpečnosťV súčasnosti narastá hodnota dát a možnosť ovládania prostredia na diaľku. Narastá však aj počet a rozmanitosť útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia IoT. Je preto potrebné integrovať kybernetickú bezpečnosť, bezpečnosť prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrolu prístupu, kontrolné platformy a pod. Dôležitá je recertifikácia prístupov do aplikácií, proces Cloudov so špeciálnymi požiadavkami na prístupové heslá.
NezaradenéPropagácia a osveta o tradičných remesláchVytváranie nových konceptov propagácie a realizácia osvety o tradičných remeslách. Staré známe porekadlo „remeslo má zlaté dno“ naďalej platí, ale mladá generácia považuje remeslá tradičného charakteru za prežitok. Využívanie nových komunikačných technológií a nových techník a metód propagácie, najmä medzi manuálne zručnými alebo technicky zdatnými jedincami, môže pomôcť remeslám aj naďalej ostať v kurze.
Umelá inteligenciaUmelá inteligencia a Strojové učenieUmelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie sa, plánovanie a tvorivosť. Strojové učenie predstavuje formu naučenia strojných technologických zariadení jednotlivé kroky v procese, napr. adaptuje sa na špecifické a nové vplyvy, ktoré potom využíva a dokáže sa samostatne rozhodovať na základe vstupov. Následne aplikuje naučenú skúsenosť (umelú inteligenciu) aj v prípadoch, že nie je priamo naprogramovaná. Preto keď sa dnes hovorí o umelej inteligencii, myslí sa tým schopnosť stroja splniť akúkoľvek úlohu, aj pomerne jednoduchú, nad ktorou musí človek pri jej vykonávaní uvažovať.
Virtuálna a rozšírená realitaVirtuálna a Rozšírená inteligencia / realitaVirtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa v simulovanom prostredí, ideálne sprevádzaná  jeho interakciou s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie reálneho obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené počítačom. Rozšírená inteligencia umožňuje aj ďalšie možnosti rozšírenej reality: vzdialená podpora – takmer vo všetkých odvetviach existujú situácie, keď pracovníci potrebujú spolupracovať so vzdialeným expertom. Ochrana a bezpečnosť pri práci – zamestnancom ukazuje, aké sú potenciálne riziká alebo kde sú núdzové únikové cesty. Prezentácia produktov – v neposlednom rade môžu byť veľkou pomocou pri marketingu a predaji.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Je veľmi dôležité poukázať na tému inovácií v sektore remesiel a osobných služieb a začlenenie inovačných trendov do jednotlivých odvetví. Takisto je potrebné identifikovať nielen samotné inovácie a ich charakteristiky, ktoré na ľudské zdroje v sektore môžu vplývať mierne, stredne významne alebo významne ale aj nové požadované odborné vedomosti a zručnosti. Vplyv závisí najmä od toho, či inovácia prinesie so sebou výrazné zmeny pre jednotlivé povolania v sektore, ktoré môžu hraničiť až so zánikom danej pracovnej pozície alebo prinesie enormný tlak na zamestnancov, ktorí budú musieť prejsť ďalším vzdelávacím procesom, aby si nové odborné vedomosti a zručnosti doplnili a zdokonalili sa v nich. Prehľad inovácií, odborných vedomostí a zručností, stupeň vplyvu a identifikované povolania sú uvedené v Kartách inovácií v Prílohe č. 4.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.