Zmeny spôsobené pandémiou

Pandémia COVID-19 mala významný vplyv na celý pracovný trh, výnimkou nebol ani sektor remesiel a osobných služieb. Pre mnohé profesie boli opatrenia vlády počas pandémie priam likvidačné, hlavne tam, kde na niekoľko mesiacov znemožnili vykonávať zárobkovú činnosť. Ide napríklad o kaderníkov, pedikérov, pedológov, manikérky, barbierov, vizážistov, masérov a podobne. Obmedzenia tiež spôsobili, že sa výrazne utlmili tradičné remeslá, mnohí remeselníci boli nútení ukončiť svoje pracovné a podnikateľské aktivity. Menej citeľný bol dopad na remeselníkov v stavebníctve, keďže stavebné činnosti neboli až tak výrazne utlmené pandémiou. Po skončení protipandemických opatrení však možno očakávať veľký nárast dopytu obyvateľstva po službách remeselníkov a poskytovateľov osobných služieb. Dlhodobo sektor zásadné zmeny v súvislosti s pandémiou nepocíti, keďže ide o špecifické remeslá a služby, ktorých sa dotknú skôr vplyvy súvisiace s vývojovými tendenciami a priemyselnými inováciami.

Výrazne negatívny dopad však mala pandémia na odborné vzdelávanie a prípravu, kde praktické vyučovanie tvorí dôležitú časť vzdelávacieho procesu, ktorá bola a sčasti stále je zamedzená. Sprostredkovane to bude mať krátkodobo vplyv aj na ľudské zdroje v sektore remesiel a osobných služieb. Nevyhnutnosť rýchleho prispôsobovania sa novým podmienkam však môže mať z dlhodobého hľadiska aj určité pozitívne dopady, ak sa využije jedinečná príležitosť na modernizáciu systémov odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s tým, že stredné školy a ďalší poskytovatelia vzdelávania boli nútení počas pandémie realizovať výučbu dištančne – online formou. Mimoriadna situácia spojená s pandémiou určite pomohla aj rýchlejšiemu rozvoju technologických inovácií v oblastiach ako virtuálna realita, umelá a rozšírená inteligencia, Priemysel 4.0 a internet vecí, hybridné vzdelávanie a alternatívne hodnotenie. Tieto vplyvy by v konečnom dôsledku mohli prispieť k tomu, že vzdelávacie systémy budú silnejšie, pohotovejšie a odolnejšie ako predtým. Spomenuté vývojové tendencie môžu napomôcť aj žiakom rýchlejšie sa prispôsobiť digitálnej transformácii, čo môže mať v konečnom dôsledku na sektor remesiel a osobných služieb pozitívny vplyv.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.