Vývojové tendencie

Je dôležité myslieť na to, čo a kto buduje ekonomiku štátu. Sú to aktívni a vzdelaní ľudia. Na to, aby sme boli vzdelaní, potrebujeme kvalitný a prepracovaný vzdelávací systém od základných škôl až po univerzity. Neoddeliteľnou súčasťou je celoživotné vzdelávanie a neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a živnostníkov v sektore remesiel a osobných služieb s cieľom reagovať na nové technológie, inovácie, automatizáciu, digitalizáciu atď. Sektor sa neustále vyvíja a to má dopad na ľudské zdroje.

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 31,4 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 59 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému druhému pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. V sektore remeslá a osobné služby tak vznikne v priemere ročne 5 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Potreba zamestnancov v sektore remesiel a osobných služieb

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42

 V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 38,2 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 84 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 16 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Absolventi z korešpondujúcich odborov vzdelania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor remeslá a osobné služby sa 3 % uplatňujú v tomto sektore a zvyšných 97 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). V sektore sa uplatňujú 4 % stredoškolských absolventov a 1 % vysokoškolských absolventov. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor remeslá a osobné služby sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (34 %) a verejné služby a správa (13 %) a pri stredoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (25 %) a obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (19 %).

Uplatnenie SŠ absolventov pre sektor remesiel a osobných služieb

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44

Uplatnenie VŠ absolventov pre sektor remesiel a osobných služieb

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.