Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou nášho života a jeho kvalita závisí od mnohých faktorov. Za najkomplexnejší faktor možno považovať kvalitu vzdelávacej inštitúcie, pretože v nej sú zakódované podmienky vzdelávania, kvality učiteľov, kvality učebných pomôcok, kvalita praktickej prípravy a samozrejme inovácie. S nárastom objemu poznatkov a schopnosťou konkurovať na trhu práce, je veľmi dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie mali v mechanizmoch trvalého zvyšovania kvality zabudované aj postupy inovácií všetkých procesov. Navrhované inovácie vzdelávacieho systému:

Vysoké školy

V súčasnom období univerzity pripravujú podklady pre novú akreditáciu, súčasťou ktorej budú nevyhnutne aj obsahové a koncepčné inovácie. Dbajú na to, aby študijné programy koncipovali v súlade s definovanými odbornými vedomosťami a zručnosťami, v kontexte novej legislatívy, digitalizácie a informatizácie. Nevyhnutné je aj zapracovanie požiadaviek tzv. Zelenej dohody EÚ do predmetov a študijných programov tak, aby študenti nadobúdali aj ekologické myslenie a dokázali záväzky v tejto dohode postupne napĺňať. S tým bude ďalej súvisieť aj optimalizácia študijných programov, ktorú bude potrebné robiť v spolupráci s absolventmi, trhom práce a požiadavkami spoločnosti. Veľmi dôležité pre rozvoj inovácií je budovanie, modernizácia a inovácia priestorov a vybavenia pre študijné programy, vytváranie podmienok pre projektové, interaktívne a simulačné metódy výučby s podporou rozvoja infraštruktúry. S inováciami veľmi úzko súvisí aj rozvoj služieb orientovaných na študenta – profesijné a kariérne poradenstvo, pobyty v zahraničí a pod. Každá vzdelávacia inštitúcia hľadá nové interdisciplinárne prieniky s podporou inovácií, ktoré budú základom nových študijných programov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Univerzity musia pripravovať študentov tak, aby boli kvalifikovanou pracovnou silou na trhu práce, schopnou a ochotnou sa priebežne prispôsobovať a adaptovať. Len pracovná sila s odbornosťou, kompetenciami a schopnosťami dokáže plniť náročné požiadavky v praxi. Nový systém akreditácie veľmi úzko súvisí aj s kvalitou vzdelávania, výskumu a inovácií. Bude však potrebné vyvinúť veľké úsilie, aby sa kvalita aj naplnila v reálnom živote, pretože bez zvyšovania kvality nebude možné zlepšiť náš vzdelávací systém, konkurencieschopnosť a udržať študentov na našich univerzitách.

Stredné školy

V stredoškolskom vzdelávacom systéme je zavádzanie inovácií umožnené úpravou školských vzdelávacích programov. Školy tak môžu v rámci jednotlivých odborov a vyučovacích predmetov reagovať na vývoj nových technológií, zavádzaním nových moderných postupov, nových predmetov a pod. Dôležitú úlohu zohráva aj kvalita odborných učiteľov, ich ochota neustále sa odborne vzdelávať, vyhľadávať a získavať najnovšie informácie a zapracovávať ich do obsahu vyučovania.

Nakoľko sa všetky školy riadia štátnym vzdelávacím programom, ktorý je málo pružný. Akékoľvek inovácie sa môžu udiať v školskom vzdelávacom programe, ktorý sa vždy pred začiatkom nového školského roku inovuje a dopĺňa. Inovácie sa už niekoľko rokov dostávajú do školských vzdelávacích programov po schválení predmetovou komisiou. Ukážkovým príkladom, pružného a rýchleho zavádzania zmien je Stredná odborná škola Obchodu a služieb v Trnave. Niektoré kapitoly vzdelávacích materiálov a obsah vyučovania, napríklad v učebnom odbore murár – téma tehlové klenby sa výrazne skracujú, pretože táto činnosť sa v praxi realizuje  len ojedinele a tým pádom sa vytvára priestor na inovácie. Menej aktuálne témy sa nahrádzajú vo vzdelávaní novými technológiami a materiálmi, ktoré sa v súčasnosti používajú.

Vo všetkých odboroch sa doplnili školské vzdelávacie programy o finančnú gramotnosť. Spôsob vyučovania sa tiež zmenil. Na vyučovaní sa viac používajú notebooky. Takisto je k dispozícii interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje žiakov viac zapájať do vyučovania. Na celej škole je už samozrejmosťou internet a vyučujúci tak môžu na hodine pracovať s obrázkami a textami priamo z internetu.

Vedomostí o inováciách čerpajú vyučujúci z internetu, výstav a školení, ktoré sa v súčasnosti zastavili z dôvodu epidemiologickej situácie. V učebniach informatiky je v podstate stále potrebné inovovať hardvér, ktorý starne veľmi rýchlo.

Na praktické vyučovanie škola zabezpečuje nové stroje a zariadenia na nácvik praktických zručností. Nakoľko je nákup nových strojov značne finančne náročný, škola organizuje školenia a firemné dni, kde sa študenti majú možnosť s novými strojmi oboznámiť, vyskúšať si ich a vedieť tak, s čím sa v budúcej praxi stretnú.

Na SOŠ OaS v Trnave úspešne vyriešili nový spôsob zakladania murív pomocou nivelačnej súpravy, ktorú firma Porotherm predviedla na reálnej stavbe.

V učebnom odbore stolár sa škola zameriava na novinky v malej ručnej mechanizácii, pretože je cenovo dostupná. Počítačom riadené obrábacie stroje v odbore stolár sú finančne tak náročné, že je jednoduchšie požiadať firmu, ktorá takýto stroj vlastní o možnosť exkurzie.

V odbore inštalatér škola zabezpečila spoluprácu s renomovanými firmami, ktoré škole ponúkajú prezentácie nových technológií a materiálov.

Možno konštatovať, že snaha školy o inováciu obsahu i spôsobu výučby postupuje stále dopredu. Učitelia a majstri sa musia stále vzdelávať, aby mohli do vyučovania zavádzať inovácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.