Vplyv inovácií na ľudské zdroje

Inovačné tendencie vychádzajú z technologických pokrokov a potreby inovovania systému a efektivity práce. Po porovnaní kompetencií v rámci národných štandardov zamestnaní v sektore bol identifikovaný vplyv inovácií na konkrétne zamestnania. Z celkového počtu 68 garantovaných NŠZ bude v blízkej budúcnosti ovplyvnených inováciami 78 % NŠZ. Z pohľadu odvetvového zatriedenia ide o 39 % lesníckych zamestnaní a 97 % drevárskych zamestnaní. Najväčšie zmeny sa očakávajú vplyvom zavedenia nových metód riadenia skladovania, distribúcie a výroby pomocou Big Data – predpokladá sa, že tieto nové metódy ovplyvnia až 57 % zamestnaní v oboch odvetviach sektora. Touto zmenou budú zasiahnuté viaceré skupiny povolaní vrátane špecialistov, operátorov výroby, manažérov aj montážnych pracovníkov. V zmysle zvyšujúceho sa tlaku na zavádzanie ekologických prístupov vo výrobe aj v oblasti pestovania lesa je druhou najvplyvnejšou inováciou zavádzanie princípov zelenej ekonomiky, ktorá ovplyvní 44 % NŠZ. Zamestnanci budú musieť čeliť výzvam zvyšujúcich sa nárokov na poznatky a aplikácie princípov ekologického myslenia a správania sa. Vplyv jednotlivých inovácií na NŠZ zobrazuje nasledujúci graf a podrobné dáta sú uvedené v Prílohe č. 3 vo forme tabuľky.

Počet NŠZ v sektore zasiahnutými inovačnými trendami

Vysvetlivky: 1 – smart technológie v drevospracujúcom priemysle; 2 – CNC technológie pri spracovaní dreva; 3 – kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva; 4 – inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou; 5 – moderné drevené konštrukcie a drevostavby; 6 – zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov; 7 – riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie; 8 – materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami; 9 – 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle; 10 – virtuálna (VR) a rozšírená realita (AR) v produkcii a predaji produktov; 11 – princípy zelenej ekonomiky; 12 – diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve; 13 – GPS, drony v lesnom hospodárstve; 14 – kvantifikácia a klasifikácia drevnej suroviny.

Drevospracujúci priemysel

Odvetvie drevospracujúceho priemyslu vo všetkých svojich podobách – od prvotného spracovania dreva, cez výrobu výrobkov z dreva až po produkciu nábytku, čelí najvýznamnejšiemu vplyvu využitia nových metód, smart technológií, automatizácie a rozvoju informačných technológií. Až 70 % pracovných pozícií odvetvia bude ovplyvnených novými metódami a technologickými zmenami. Okrem vyššie spomenutých metód zahŕňajú technologické zmeny použitie nasledovných inovácií: Big Data pri procesoch komplexného spracovania dreva, nové metódy stavby moderných drevených konštrukcií a drevostavieb, produkciu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, využívanie CNC technológií a automatických skenerov pre identifikáciu surovín. Naopak, najnižší dopad inovácií na ľudské zdroje (12,5 %) v drevospracujúcom priemysle bude mať používanie virtuálnej a rozšírenej reality, ktorá ovplyvní predovšetkým špecialistov v oblasti spracovania dreva.

Počet NŠZ drevospracujúceho priemyslu zasiahnutých inováciami podľa pridelených kategórií

Technologické inovácie budú mať v blízkej budúcnosti dopad na konkrétne zmeny v oblasti vyžadovaných odborných vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov odvetvia. Medzi základné budúce odborné vedomosti a zručnosti jednoznačne patria kompetencie uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Budúce odborné vedomosti vyžadované v drevospracujúcom priemysle

odborné vedomosti
aplikačné vedomosti z oblasti smart  zariadení a technológií
druhy a spôsoby použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
riadiace systémy CNC strojov
princípy robotizácie a technológií ovládaných kolaboratívnymi robotmi v drevárstve
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch
technológie maximálneho využitia obnoviteľnej drevnej suroviny
najnovšie technologické postupy spracovania dreva
novodobé materiály a polotovary na priemyselné aplikácie
princípy navrhovania a zhotovovania moderných drevených konštrukcií a drevostavieb
technológia výroby drevených konštrukcií
postupy montáže/osadenia drevených stavebných konštrukcií
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
technológia recyklácie
princípy 3D tlače a nové materiály na priemyselné aplikácie

Budúce odborné zručnosti vyžadované v drevospracujúcom priemysle

odborné zručnosti
ovládanie smart zariadení a technológií
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle 
tvorba nových programov pre CNC stroje
ovládanie nových programov CNC strojov a kolaboratívnych robotov v DSP
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
zručnosti pre dosahovanie maximálnej pridanej hodnoty obnoviteľnej drevnej suroviny
aplikovanie navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
voľba inovatívnych  materiálov, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácia práce na zhotovenie drevených konštrukcií
monitorovanie kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe drevených konštrukcií
vyvíjanie, modifikovanie a inovovanie výrobkov z dreva
projektovanie a navrhovanie technológií na výrobu polotovarov a výrobkov na báze dreva
stanovovanie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
výroba výrobkov na báze dreva metódou 3D tlače

Z hľadiska zamestnaní sektora, ktoré nebudú zasiahnuté inováciami, ide o nízko kvalifikované zamestnania, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou úplne zaniknú. V drevospracujúcom priemysle ide o zamestnanie „Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe“.

Lesné hospodárstvo

Odvetvie lesného hospodárstva bude v najbližších rokoch najviac zasiahnuté  novými spôsobmi práce a rozvojom informačných technológií. Tieto inovačné trendy ovplyvnia približne polovicu lesníckych zamestnaní formou nových kompetencií požadovaných od zamestnancov, ktoré sumarizujú Tabuľky č. 3 – 4. Jednoznačne k nim patria zručnosti spracovávania dát, používania technológií – dronov, GPS zariadení, diaľkového prieskumu Zeme, a pod. Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim celé lesné hospodárstvo a  zamestnania je vyšší dôraz na prírode blízke obhospodarovanie lesov a zelenú ekonomiku vzhľadom na globálnu klimatickú zmenu

Počet NŠZ lesného hospodárstva zasiahnutých inováciami podľa pridelených kategórií

Budúce odborné vedomosti vyžadované v lesnom hospodárstve

odborné vedomosti
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
diaľkový prieskum Zeme
možnosti využitia GNSS systémov v lesníctve
princípy zelenej ekonomiky k rozvoju vidieka
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov

Budúce odborné zručnosti vyžadované v lesnom hospodárstve

odborné zručnosti
zavádzanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov vo zvýšenom podiele
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
analyzovanie a využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve
ovládanie GNSS systémov v lesníctve
aplikovanie princípov agrolesníctva
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality

V odvetví lesného hospodárstva sa predpokladá nižší vplyv inovácií na zamestnania, z ktorých až 39 % sa vplyvom inovácií nebude meniť – tieto zamestnania sumarizuje nasledovná tabuľka.

Zamestnania bez pravdepodobných zmien vplyvom inovácií

zamestnania bez vplyvu inovácií
Pracovník pre pestovanie a ochranu lesaOperátor lesných traktorov
Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobePomocný pracovník v poľovníctve
Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstveOperátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
Pracovník manipulácie s drevom v lesníctveTechnik pre údržbu lesnej techniky
Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní drevaMechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepkyPomocný pracovník v lesníctve
Pracovník v poľovníctvePracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.