Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Inovácie v sektore

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bude v najbližších rokoch ovplyvnený viacerými inovačnými zmenami z rôznych oblastí. Jednotlivé sektorové aplikácie inovácií, ktoré majú vplyv na národné štandardy zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) sú radené do 22 kategórií.  V sektore sa uplatnilo deväť kategórií a to: 3D technológie a materiály, AR/VR – vnorená realita/virtuálna realita, automatizácia, nové materiály, nové metódy, robotizácia, rozvoj informačných technológií, smart technológie a zelená ekonomika.

Pre účely definovania Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov bolo definovaných 14 inovačných trendov, ktoré majú dosah na zmeny v požiadavkách na výkon zamestnaní.

Zoznam identifikovaných inovácií:

 1. Smart technológie v drevospracujúcom priemysle (kategória smart technológie)

Pri spracovaní dreva, suroviny s variabilnými vlastnosťami na výrobky, je v množstve výrobných aj nevýrobných operácií dôležité neustále, rýchle a správne rozhodovanie. Aplikácia smart technológií v reťazci spracovania dreva na výrobky, vrátane komunikácie s konečným užívateľom, je cestou na zvýšenie produktivity práce, flexibility výrobných programov, ponúkaných služieb a výrobkov. Zvýši sa nezávislosť výrobných zariadení s rozširujúcimi sa kognitívnymi funkciami (komunikácia, interakcia, predikcia,…).

 1. CNC technológie pri spracovaní dreva (kategória automatizácia)

V súčasnosti sa CNC technológie intenzívne využívajú v oblasti výroby celého sortimentu drevených stavieb, konštrukčných systémov, stavebno-stolárskych výrobkov, výroby nábytku, ale aj v prvostupňovom spracovaní dreva. Prinášajú možnosť vysokého stupňa automatizácie výroby výrobkov z dreva – od návrhu projektu až po jeho realizáciu. Prinesú výrazné zvýšenie produktivity, flexibility výrobných programov a  presnosti výroby.

 1. Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva (kategória robotizácia)

Pri spracovaní dreva je pomerne veľký podiel výrobných aj nevýrobných operácií realizovaných nízko kvalifikovanou pracovnou silou. Jedinou možnou náhradou je zvyšovanie podielu robotov a robotických technológií, ktoré sú v procese výroby schopné vzájomnej spolupráce. Uplatnenie týchto inovácií je perspektívne vo všetkých odvetviach a stupňoch spracovania dreva.

 1. Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou (kategória nové metódy)

Tradičné výrobné technológie sú smerované predovšetkým na dosiahnutie množstevných výstupov výrobkov z drevnej suroviny. Nové metódy a postupy spracovania dreva budú zamerané na dosiahnutie maximálneho stupňa pridanej hodnoty výrobkov. Vychádzajú zo zmenenej skladby sortimentu dostupnej drevnej suroviny a presnej identifikácie vlastností vo vzťahu k maximálne využiteľnej pridanej hodnote.

 1. Moderné drevené konštrukcie a drevostavby (kategória nové metódy)

Klimatické zmeny a s tým spojená zmena drevinového zloženia najvýznamnejšie zasiahne sektor výroby moderných drevených konštrukcií a drevostavieb. V tejto oblasti bude nevyhnutné používať nové metódy stavby a výroby konštrukčných systémov drevostavieb s použitím nových materiálov, technológií a inovatívnych spojovacích prvkov v konštrukciách.

 1. Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov (kategória nové metódy)

Potreba adaptácie výchovy a obnovy porastov na zmenu klímy a zmeneným nárokom na poskytovanie ekosystémových služieb samotným lesom vyžaduje postupné zvyšovanie uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Dlhodobý proces prebudovy lesných porastov na prírode blízke vyžaduje úpravu obsahu vzdelávania v lesníckych odboroch – od stredoškolských učebných odborov, cez študijné odbory až po vysokoškolské.

 1. Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie (kategória nové metódy)

V drevárstve: Vzhľadom na veľkú rôznorodosť vlastností spracúvaných materiálov (napr. dreva) vzniká pri výrobe výrobkov veľké množstvo dát. Aby bola možná presná identifikácia a optimalizácia toku materiálov, množstva skladových zásob a hotových výrobkov, je nutná presná analýza a využitie dát v celom procese. Využitie BIG DATA je dôležité aj pre predikciu ďalšieho vývoja na efektívnosť výrobného procesu spracovania.

V lesníctve: Vzhľadom na veľký objem dát v lesnej výrobe (vlastníci a obhospodarovatelia lesov, vývoj štruktúry zásob dreva a ich lokalizácia na skladoch, vývojové trendy ťažieb dreva, vývoj náhodných ťažieb,…), ich vhodné agregovanie a využitie umožní optimalizáciu dopravy výrobkov surového dreva k odberateľom a spracovateľom, umožní v dlhodobom horizonte prognózovanie potreby spracovateľských kapacít, ktoré sú náročné na investície.

 1. Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami (kategória nové materiály)

Veľkou príležitosťou drevospracujúceho sektora je oblasť vývoja a výroby modifikovaných a kompozitných materiálov na báze dreva so špecifickými vlastnosťami, cielene upravenými pre konkrétne oblasti použitia. Zvýši sa uplatňovanie moderných technológií na modifikáciu dreva, lepenie dreva a tvorbu kompozitných materiálov na báze dreva.

 1. 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle (kategória 3D technológie a materiály)

Nové možnosti pri výrobe výrobkov na báze dreva, ako aj povrchovej úprave kompozitných drevných materiálov, prinesú 3D technológie, ktoré pri výrobe výrobkov tvoria minimálne množstvo odpadov. Perspektíva je aj v oblasti vývoja a výroby inovatívnych materiálov pre 3D technológie na báze dreva so špecifickými vlastnosťami.

 1. Virtuálna (VR) a rozšírená realita (AR) v produkcii a predaji produktov (kategória AR/VR – vnorená realita/virtuálna realita)

Zmenami, ktoré si vynútili pandemické opatrenia, sa významne zvýši podiel nových spôsobov marketingu a komunikácie so zákazníkmi s prvkami virtuálnej reality, vnorenej reality a umelej inteligencie. Použitie je v oblasti návrhu a predaja produktov (napr. drevených stavieb, nábytku a aj v ďalších oblastiach spracovania dreva). Uplatnenie existuje aj v oblasti vývoja, výroby a predaja technológií.

 1. Princípy zelenej ekonomiky (kategória zelená ekonomika)

 V drevárstve: Uplatnenie princípov zelenej ekonomiky pri spracovaní dreva spočíva v bezodpadovom spracovaní na hlavné a sekundárne výrobky. Výrobky z dreva sú recyklovateľné a nezaťažujú životné prostredie. V prospech uplatňovania princípov zelenej ekonomiky sa významne zvýši intenzívne použitie moderných technológií pre recykláciu dreva a výrobkov na báze dreva. Predpokladá sa, že niektoré druhy veľkoplošných materiálov (DTD, DVD, MDF a iné) budú vyrábané takmer výlučne z recyklovaného dreva.

V lesníctve: Pod pojmom zelená ekonomika sa rozumie hospodárstvo zamerané na znižovanie environmentálnych rizík a ekologických nedostatkov a na trvalo udržateľný rozvoj bez zhoršovania životného prostredia. Zahŕňa recykláciu surovín, obnoviteľné zdroje energií, nízko-uhlíkovú výrobu a dopravu, vytváranie “zelených pracovných miest”. Zavádzanie moderných mechanizačných prostriedkov a podpora zelených pracovných miest v lesnom hospodárstve môžu výrazne napomôcť k podpore zelenej ekonomiky.

 1. Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve (kategória rozvoj informačných technológií)

Využívanie dát z diaľkového prieskumu Zeme pri prognózovaní vývoja výmery lesov, ich zdravotného stavu až po zhodnotenie prognóz ďalšieho vývoja vytvára predpoklad na kvalitné dlhodobé stratégie obhospodarovania lesov a prijímanie strategických dokumentov v lesnom hospodárstve.

 1. GPS, drony v lesnom hospodárstve (kategória rozvoj informačných technológií)

Získavanie podrobnejších dát oproti diaľkovému prieskumu Zeme umožňuje zvyšovanie kvality mapových diel v lesnom hospodárstve, lesnej hospodárskej evidencie, sledovanie zdravotného stavu lesov na lokálnej úrovni, ale aj zabezpečovanie informácií o lesníckych opatreniach pri obnove a výchove lesov.

 1. Kvantifikácia a klasifikácia drevnej suroviny (kategória rozvoj informačných technológií)

Využitie BIG DATA je dôležité pre predikciu ďalšieho vývoja a efektívnosť výrobného procesu spracovania drevnej suroviny. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť vlastností spracúvaných materiálov (napr. dreva) vzniká pri výrobe výrobkov veľké množstvo dát. Aby bola možná presná identifikácia a optimalizácia toku materiálov, množstva skladových zásob a hotových výrobkov, je nutná presná analýza a využitie dát v celom procese.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.