Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Myšlienka tzv. trvalej udržateľnosti  je známa už dlho, ale v súčasnosti smeruje k väčšej komplexnosti, nakoľko sa dotýka všetkých oblastí hospodárstva. Lesné hospodárstvo a spracovanie dreva patrilo v tomto smere medzi priekopnícke odvetvie, nakoľko zdroje dreva boli životne dôležité pre vývoj krajín a predstavuje jedno z dôležitých odvetví ovplyvňujúcich ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt udržateľného rozvoja spoločnosti. Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj teda nehovorí len o prírodných zdrojoch, ale aj o trvalo udržateľnej ekonomike, politike zamestnanosti a  udržateľnom priemysle. 

Slovenská republika, ako členská krajina medzinárodných organizácií či zoskupení štátov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, sa zaviazala k plneniu povinností vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách alebo sa dobrovoľne prihlásila k plneniu nezáväzných dohôd. Členstvo v OSN, OECD a EÚ na jednej strane vytvára veľký priestor pre uplatnenie sa a presadzovanie záujmov štátu na ovplyvňovaní rozvoja v medzinárodnom meradle, zároveň však zaväzuje k plneniu dohodnutých postupov, nariadení a smerníc.

Nasledujúc ciele trvalo udržateľného rozvoja sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu čím ďalej tým viac reflektuje potrebné zmeny a preto zavádza do svojich procesov viaceré inovácie z oblasti smart a automatických technológií, zelenej ekonomiky a rozvoja informačných technológií. Zástupcovia sektora si ale uvedomujú, že adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj nespočíva len v zavádzaní technologických zmien, ale v tomto sektore aj v podpore výchovy obyvateľstva k environmentálnej gramotnosti a uvedomelého správania sa voči prírode.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.