Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Z celkového počtu 70 tisíc pracujúcich v sektore tvoria 65 % zamestnanci v podnikoch a 26 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Za posledných päť rokov poklesol podiel fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracovných síl o 2 p. b. V SR fyzické osoby – podnikatelia tvoria 13 % pracovnej sily. Sektor patrí medzi 13 % sektorov s najvyšším podielom FO – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

Štruktúra pracujúcich podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 2 Lesníctvo a ťažba dreva (37 %), 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu (40,9 %), 31 Výroba nábytku (22,1 %).

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Úroveň počtu pracujúcich vo veľkej miere závisí aj od toho, ako sektor definujeme. Graf vyjadruje vývoj počtu pracujúcich pri definovaní sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti. Sektor však môžeme definovať aj podľa typických sektorových zamestnaní. V takomto prípade je celkový počet pracujúcich v sektore na úrovni 44 tisíc osôb, čo je o 37 % menej ako pri odvetvovej agregácii a ich počet vzrástol od roku 2015 o 3 %.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

V sektore prevažujú muži. Ich podiel rastie, z 72,7 % v roku 2015 na súčasných 73 %. Sektor patrí medzi 33 % sektorov s najvyšším podielom mužov. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní je rodová situácia mierne odlišná. Dominancia mužov je vyššia, a to na úrovni 85 %.

Až 27 % zamestnancov sektora pracuje v Banskobystrickom kraji, kde má sektor 4 % podiel na celkovej zamestnanosti kraja. Spolu so Žilinským a Nitrianskym krajom tvoria 63 % zamestnanosti sektora. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa najrýchlejšie rozvíja v Prešovskom kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov o 7 %. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Bratislavskom kraji.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 9 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov poklesol o 2 p. b. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ktoré spolu majú 52 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bol zaznamenaný nárast o 39 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde za posledných 10 rokov poklesol počet zamestnancov o 22 %.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania zo zamestnancov v sektore je pod úrovňou priemeru zamestnancov pracujúcich v odbore vzdelania v SR. Približne 43 % zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských zamestnancoch v sektore je to 54 % a pri stredoškolských 39 %. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 51 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj počas štúdia pripravovali.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

[1] Vyjadruje celkový počet pracujúcich podľa ESA2010. Rozdelenie do kategórií je realizované na základe registra organizácii a metodiky TREXIMA Bratislava

[2] Počet pracujúcich podľa ESA2010

[3] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.