Ekonomická charakteristika sektora

Sektor má v súčasnosti 1 %-ný podiel na tvorbe HDP v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi 25 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe HDP. Podľa Satelitného účtu kultúry, ktorý v porovnaní s SK NACE Rev. 2 pracuje s vecne komplexnejším výberom zamestnaní pracovníkov kultúry a kreatívneho priemyslu, je podiel KKP na HDP celej ekonomiky vo výške 1,69 %. Hoci medziročne tento podiel mierne kolíše, trend je rastúci.

Doplňujúca poznámka: Pri zahrnutí ďalších spoločností pôsobiacich v odvetviach KKP vymedzených v úvode podkapitoly 1.2.1 je úroveň HDP sektora v súčasnosti o približne 860 mil. EUR vyššia a jeho podiel na HDP v SR je v takomto prípade na úrovni 2 %. Hlavným pododvetvím sektora je v takomto prípade Reklama, ktorá tvorí 40 % HDP sektora.

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú Rozhlas a televízia Slovenska, Markíza – SLOVAKIA a Slovenská produkčná, ktoré spolu tvoria 16 % celkového HDP v sektore. 

Z hľadiska podielu na tvorbe HDP má sektor dominantné zastúpenie predovšetkým v Banskobystrickom kraji, kde tvorí približne 4 % krajského HDP a v Bratislavskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 3 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 80 % celkového HDP sektora v SR.

Najvyšší príspevok (61 %) k HDP sektora majú podniky so 100 – 499 zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne rastie, keď v roku 2010 bol na úrovni 38 %. Daná veľkostná kategória má v sektore dominantnejšie postavenie ako v SR, kde tvorí 20 % HDP. Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 1 – 19 zamestnancov s podielom 25 % na celkovej zamestnanosti sektora. V roku 2010 bol tento podiel na úrovni 12 % a daná veľkostná kategória sa tak stáva významnejšou z hľadiska pracovných síl.

Doplňujúca poznámka: Pri zahrnutí ďalších spoločností pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu vymedzených v úvode podkapitoly 1.2.1 je situácia výrazne odlišná. V doplnených pododvetviach aktívne pôsobí v súčasnosti 22,5 tis. podnikateľských subjektov, v ktorých pracuje spolu 23,5 tis. osôb. 82 % týchto podnikateľských subjektov nemá zamestnancov. Pri ich zahrnutí do informácií tak v sektore pôsobí spolu 33,1 tis. podnikateľských subjektov, ktoré spolu zamestnávajú 49,4 tis. osôb. Štruktúru podnikateľských subjektov to však výrazne nemení a dominantnou kategóriou ostávajú podnikateľské subjekty bez zamestnancov s 82 %-ným zastúpením. Tieto doplňujúce podniky však výraznejšie menia štruktúru HDP aj zamestnanosti. Pri ich zahrnutí síce ostáva dominantnou kategóriou pri tvorbe HDP veľkostná kategória 100 – 499 zamestnancov, avšak s výrazne nižším podielom na úrovni 39 %. Zvýrazňuje sa podiel podnikov bez zamestnancov na úroveň 25 % HDP sektora a podnikateľských subjektov s 1 – 19 zamestnancami s podielom 16 % na HDP sektora. Z hľadiska zamestnanosti sa taktiež mení rozloženie podnikateľských subjektov a dominancia kategórie podnikov s 1 – 19 zamestnancami narastá – s 36 %-ným podielom na zamestnanosti sektora.

Príspevok veľkostných kategórií podnikov k HDP

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 1

Za posledných 5 rokov pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 46 novovzniknutých a 22 zaniknutých podnikateľských subjektov. V porovnaní so SR sa sektor vyznačuje nižšou dynamikou vzniku a zániku podnikateľských subjektov. Prevažnú časť vzniknutých aj zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (65 %).

Vznikajúce a zanikajúce podniky

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 2

Sektor KKP má aktívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyváža o 26 % viac produktov sektora ako dováža. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 0,3 %, pričom tento podiel je rovnaký ako v roku 2010. Vývozným artiklom a ťahúňmi exportu sú predovšetkým vydavateľstvo a audiovizuálna produkcia.

Vývoj importu a najviac dovážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 3

Vývoj exportu a najviac vyvážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 4

Pomer pridanej hodnoty a medzispotreby (t. j. vstupov do ďalšej výroby) celkového objemu produkcie sektora KKP je 51 % a 49 %. Hlavnými subdodávateľmi sektora sú sektory obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, samotný KKP a administratíva, ekonomika, manažment, ktoré spolu tvoria 41 % medzispotreby. Prepojenie a obchodná spolupráca medzi týmito sektormi môže byť aj argumentom v prospech iniciovania medzisektorových prienikov v oblasti vzdelávania.

Celkový objem produkcie sektora kultúra a kreatívny priemysel v roku 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.