Železničná doprava

Železničná doprava má v národnom hospodárstve svoje špecifické a nezastupiteľné postavenie. Umožňuje a uľahčuje prepravu väčšieho množstva tovaru na väčšie vzdialenosti pri relatívne nízkych nákladoch. Je spojovacím článkom medzi jednotlivými hospodárskymi odvetviami, podnikmi a organizáciami, pričom priamo ovplyvňuje ekonomiku ostatných odvetví. Okrem toho uspokojuje potreby obyvateľstva formou osobnej dopravy. Hlavnými výhodami železničnej dopravy sú:

Na druhej strane železničná doprava nemôže poskytovať službu z domu do domu, pretože je viazaná na konkrétnu trať, preto je nevyhnutné aby bola súčasťou integrovaných dopravných riešení.

Digitálny vývoj, zmena podnebia, zvyšujúci sa dopyt, rýchla urbanizácia a pod. – všetky tieto megatrendy budú mať zásadný vplyv na budúcnosť železničnej dopravy. Rýchly nárast dopytu po službách znamená, že budeme stále viac závislí na presnosti nových technológií a automatizácii. Riešenie tejto otázky si bude vyžadovať nové kompetencie, vedomosti a skúsenosti v rámci celého odvetvia dopravy. Výzvou pre celý sektor bude príprava súčasnej a budúcej generácie pracovných síl, aby boli schopné prijať prichádzajúcu digitálnu evolúciu. S nástupom uvedených trendov vznikne dopyt aj po nových typoch úloh v oblastiach ako je riadenie prevádzky, údržby a mobility. Výsledkom bude, že dopyt po pracovnej sile úplne nezmizne, ale budú sa meniť potrebné požiadavky a zručnosti pre jednotlivé pracovné miesta.

Technologický pokrok bude mať pre železničnú dopravu rozsiahle a v súčasnosti čiastočne aj neznáme vplyvy. Môžeme však v rozumnej miere očakávať aplikáciu inovačných trendov v oblasti  autonómneho resp. diaľkového ovládania vlakov, monitorovania prevádzky v reálnom čase, automatizácie, elektronizácie a robotizácie. Nové platformy digitálnej komunikácie ako aj senzorová technológia umožnia implementáciu prediktívnej údržby s cieľom monitorovať prípadné anomálie. Okrem monitorovania založeného na skutočných podmienkach prispievajú k rastúcemu súboru budúcich železničných technológií aj novšie trendy v železničnom priemysle, ako je hybridizácia železničných koľajových vozidiel a vysokorýchlostná železnica. Virtuálna realita, teleprezencia, rozšírená a zmiešaná realita v kombinácii s digitálnymi dvojčatami a spoľahlivými údajmi cez sieť s dostatočnou šírkou pásma umožnia diaľkovo prevádzkovať vozidlá alebo zariadenia na údržbu, napr. ako roboty a inšpekčné drony. Čo je však najdôležitejšie, je plynulé integrovanie železničnej dopravy do ostatných spôsobov dopravy, poskytujúc cestujúcemu prepravu od dverí k dverám. Zvyšovaním dostupnosti železničnej dopravy a atraktivity pre cestujúcu verejnosť, modernizáciou tratí, revitalizáciou zastávok a staníc ako aj aktívnou účasťou pri zavádzaní tzv. integrovaných dopravných systémov v jednotlivých krajoch predstavujú železnice potenciál k zmene životnej úrovne obyvateľstva.

Na dosiahnutie nepretržitého rastu sektora dopravy bude potrebné rozšíriť svoje zameranie na zákazníkov zahŕňajúc celú cestu cestujúceho (od dverí k dverám) a poskytovať dostupné integrované riešenia. Cestujúci sa pod vplyvom rozširujúcich sa technologických inovácií stávajú oveľa náročnejší a očakávajú online komplexné aktualizované informácie, nad ktorými majú kontrolu.

V budúcnosti bude osobná a nákladná železničná doprava tvoriť chrbticu dopravného systému spájajúceho hlavné mestské oblasti a uzly s napojením  do multimodálnych dopravných sietí. Aktívnym otváraním trhu v medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave, zapojením priemyselných parkov a logistických centier na železničnú sieť, či budovaním terminálov môže železnica napomôcť aj  k zvýšeniu využitia pracovnej sily, prípadne k dostupnosti nových zdrojov pracovnej sily.Požadovaná budúcnosť železničnej dopravy si vyžadujeodvážnu víziu a silnú vôľu zaviesť zmeny na strane vlád, poskytovateľov dopravy, samospráv ako aj vzdelávacích inštitúcií, ktoré pripravia súčasných ako aj budúcich zamestnancov na príchod resp. vplyv týchto inovačných trendov. Vzhľadom na rýchlo rastúci trend v oblasti ekológie, informatizácie a zavádzania nových technológií v doprave je predpokladaný zvýšený dopyt po odborných zamestnancoch aj z týchto odvetví. Železničná infraštruktúra je špecifický sektor, kde dominuje vysoká miera personálnej náročnosti. Pre pracovné pozície v železničnej prevádzke sú na zamestnancov stanovené vysoké kvalifikačné a zdravotné požiadavky ako aj dlhší adaptačný a vzdelávací proces zamestnancov pre ich zaradenie do výkonu práce v porovnaní s ostatnými typmi dopravy (najmä cestnou). S pribúdajúcimi investíciami do nových digitálnych technológií a akceleráciou technologických trendov je tu príležitosť predstaviť železnicu novej generácie ako dynamický, moderný a atraktívny sektor dopravy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.