Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poštové služby

Poštové služby predstavujú hlavný nástroj komunikácie a výmeny informácií, plnia dôležitú úlohu, ktorá prispieva k cieľom sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v EÚ. Poštové siete sa vyznačujú významným územným a sociálnym rozmerom, keďže umožňujú univerzálny prístup k základným miestnym službám. Poštové služby, ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu, majú významnú úlohu pri dosahovaní efektívneho jednotného trhu EÚ.

Trh poštových, finančných a logistických služieb v SR sa v posledných rokoch významne zmenil a v nasledujúcom období možno očakávať ďalšie zmeny spôsobené najvýznamnejšími faktormi, ktoré sa dajú zhrnúť do hlavných trendov:

Z dôvodu potreby reakcie na dynamicky sa meniace prostredie a situáciu na poštovom trhu prechádza sektor poštových služieb v SR transformáciou, v rámci ktorej sa plánuje:

Pri nastavovaní smerovania sektora je potrebné vychádzať zo schválených medzinárodných a národných strategických dokumentov. Zoznam predmetných dokumentov, využitých pri tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, je súčasťou Prílohy č. 1.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.