Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cestná a letecká doprava

Cestná doprava

Cestná doprava zahŕňa všetku dopravu po pozemných komunikáciách uskutočňovanú nezávislými dopravnými prostriedkami. Z hľadiska celého sektora dopravy je významným konkurentom najmä pre vyššie uvedenú železničnú dopravu. Pre tento typ dopravy sú identifikované štyri kľúčové inovačné trendy, ktoré ovplyvnia ľudské zdroje v SR. Patria sem:

Kľúčové vyššie uvedené inovácie vstupujúce do sektora budú mať zásadný vplyv na ľudské zdroje a potrebu ich transformácie z tradičnej do modernej podoby. Počiatočné obavy z týchto zmien zahŕňajú nižšiu potrebu ľudského kapitálu v ohrozených profesiách, avšak história už niekoľko krát ukázala, že zavádzanie nových technológií prinieslo v dlhodobom horizonte vyššiu tvorbu pracovných miest, na čo by mal sektor včas reagovať požiadavkami na transformáciu príslušných systémov vzdelávania. Je vysoko pravdepodobné, že bude rásť dopyt po technických profesiách z oblasti elektrotechniky a informačno-komunikačno-technologických profesiách vyššej náročnosti ako analytici, návrhári, vývojári informačných systémov alebo špecialisti na kybernetickú bezpečnosť a pod. Je potrebné si uvedomiť, že všetky druhy verejnej osobnej dopravy sú rovnocenné a navzájom prepojené. Táto skutočnosť by sa mala v budúcnosti prejaviť budovaním integrovaných dopravných systémov v mestských aglomeráciách.

Letecká doprava

Letecká doprava zabezpečuje zlepšenie dopravnej dostupnosti územia SR. Tú je možné podporiť formou zamerania sa na modernizáciu a budovanie infraštruktúry za účelom zlepšenia postavenia jednotlivých regiónov SR, rozvoja integrovanej územnej stratégie pre jednotlivé regióny, ale aj hospodárskeho rozvoja krajiny a aktívneho turistického ruchu celkovo. Dôraz musí byť kladený na zavádzanie nových technológií za účelom zvyšovania hospodárnosti a efektívnosti ako aj trvalej udržateľnosti tohto odvetvia ale i rozvoja infraštruktúry v tejto oblasti s využitím smart a zelených technológií. Odvetvie leteckej dopravy ako celok je súčasnou pandémiou najviac zasiahnutým dopravným odvetvím. Z prognóz medzinárodných organizácií (EUROCONTROL, IATA) však vyplýva, že po stabilizácii situácie dôjde v horizonte rokov 2022 a 2023 k oživeniu leteckej dopravy na úroveň z roku 2019.

V nadväznosti na ľudské zdroje je jedným z nosných trendov masívny rozvoj využívania bezpilotných lietajúcich prostriedkov (hovorovo dronov). Tie budú čoraz viac využívané v oblasti adaptácie sa na klimatickú zmenu, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám, kde extrémne prejavy počasia, najmä dlhotrvajúce obdobia sucha spojené s nedostatkom vody a následné lesné požiare je možné rýchle a efektívne riešiť aj za pomoci modernej leteckej techniky, či už z pohľadu monitorovania situácie a zisťovania lokalizácie požiaru prostredníctvom bezpilotných lietajúcich prostriedkov alebo ich následné hasenie lietadlovou technikou. Rovnako je možné bezpilotné lietajúce prostriedky využívať aj na zabezpečenie bezpečnosti štátu a monitorovanie rizikových prihraničných oblastí. Pre strategický rozvoj odvetvia leteckej dopravy je potrebné zamedziť úpadku v oblasti kvalifikovaného personálu vo všetkých oblastiach odvetvia leteckej dopravy, ktorý má za následok „odliv“ absolventov týchto odborov do zahraničia s ohľadom na skoro nulovú víziu možnej podpory civilného letectva v SR, kedy najvýraznejší je napríklad chýbajúci letecký personál pre zabezpečenie potrieb leteckej záchrannej zdravotnej služby. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.