Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vodná doprava

Vodná doprava v SR je súčasťou dopravnej sústavy SR. K jej hlavným výhodám patrí nižšia energetická náročnosť, vyššia produktivita práce a menšie zaťaženie životného prostredia, hlavne exhalátmi. Rastie však dopyt po službách pre medzinárodnú osobnú lodnú dopravu vykonávanú kajutovými osobnými loďami. Osobná lodná doprava v SR nateraz nie je zapojená do verejnej osobnej dopravy (ďalej len „VOD“), avšak do roku 2030 by mala byť jej súčasťou, napríklad pri preprave osôb medzi Devínom a Hamuliakovom, prípadne až Šamorínom.

Budúcnosť vodnej dopravy je smerovaná do jej udržateľnosti s čím súvisí zavádzanie plavidiel s nízkymi emisiami, ako aj zavádzanie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív vo vodnej doprave. Vo vnútrozemských prístavoch SR sa budú musieť ekologizovať služby a prístavná prevádzka, čo bude spočívať napr. v zavádzaní možnosti čerpania alternatívnych palív do plavidiel (LNG, vodík, elektrina), vo vybavení prístavných polôh prípojkami na elektrickú energiu, v používaní moderných a vysokokapacitných prekladacích zariadení atď.

Tieto potreby a inovácie majú už dnes vplyv na zamestnanosť a odborné vzdelávanie vo vodnej doprave. Vývoj v oblasti odborného vzdelávania vo vodnej doprave za posledné roky ukázal, že ide o dôležitý faktor rozvoja vodnej dopravy. Od konca 20. storočia sa veľkým celoeurópskym problémom vo vodnej doprave stáva ľudský faktor. V 90. rokoch 20. storočia sa tento problém dal čiastočne vyvažovať technologickými inováciami a posilnením mobility členov posádok zo štátov EÚ aj mimo EÚ. Dnes to už neplatí a situácia je kritická. Analýza prostredia ukázala, že v oblasti vzdelávania a požiadaviek je niekoľko zásadných rozdielov, ktoré je potrebné riešiť. Štandardy pre vzdelávanie vo vnútrozemskej vodnej doprave sú definované iba na národnej úrovni a dosť výrazne sa líšia medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. To spôsobuje, že uznávanie odborných kvalifikácií medzi štátmi je veľmi zložité, čo následne bráni väčšej mobilite pracovnej sily.

Vážny nedostatok kvalifikovaných členov posádok je v SR spôsobený aj ich prirodzeným úbytkom (odchodom do dôchodku), ale najmä odchodom za prácou s lukratívnejšími platovými podmienkami do krajín rýnskej plavebnej oblasti. V SR bol nastavený systém vzdelávania pracovníkov vo vodnej doprave v rámci formálneho vzdelávania na úrovni úplného stredného odborného vzdelania alebo úplného stredného vzdelania, a to až do konca 90. rokov 20. storočia. Následne boli pre nedostatok záujmu a možnosti uplatniť sa na trhu práce tieto študijné odbory utlmené, resp. zrušené.

Je potrebné urýchlene v tejto oblasti vykonať nápravu. Preto sa tejto problematike v posledných ôsmich rokoch na úrovni EÚ intenzívne venuje pracovná skupina expertov pre odborné kvalifikácie a odbornú prípravu štandardov vo vnútrozemskej plavbe, ktorá pripravila komplexný balík európskych aktov pre túto oblasť, ktorý je potrebné implementovať od 17. 01. 2022. Implementáciou týchto aktov sa do roku 2032 v oblasti kvalifikačných požiadaviek na členov posádky vnútrozemského plavidla zosúladia podmienky odbornej spôsobilosti pre všetkých členov posádky plavidla, čím sa zlepšia zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí v tomto odvetví.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.