Poslanie sektora

Sektor dopravy, logistiky, poštových služieb je zložený z troch samostatných, no navzájom výrazne prepojených oblastí. Okrem toho, samotná doprava je v podmienkach národného hospodárstva rozdelená do samostatných celkov, ktoré sú tvorené železničnou, cestnou, vodnou a leteckou dopravou. Každá z nich má svoje opodstatnenie a preto aj vízie ich smerovania z pohľadu inovácií a zmien v ľudských zdrojoch majú v predkladanej Stratégii rozvoja ľudských zdrojov svoje samostatné miesto.

Charakteristiku sektora dopravy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) možno odvíjať od jeho celkového hodnotenia v rámci Bielej knihy1, ktorá vymedzuje základné mantinely pre stanovenie národných rozvojových stratégií. Doprava bola a je kľúčovým prvkom pre naše hospodárstvo a spoločnosť. Mobilita je dôležitá pre vnútorný trh a životnú úroveň občanov, pretože umožňuje slobodne cestovať. Doprava napomáha hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest, musí byť udržateľná a pripravená na nové výzvy. Doprava má globálny charakter, preto aj SR musí byť súčasťou medzinárodnej spolupráce. SR si uvedomuje, že je križovatkou ciest zo severu na juh a západu na východ a z uvedeného dôvodu musí v plnom rozsahu postupovať podľa prijatých záverov Bielej knihy.


1 EURÓPSKA KOMISIA, 2011. Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.