Príklady dobrej praxe – partnerstvá zamestnávateľov a škôl = úspech budúcnosti

17.05.2012

Spoznajte príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirujte sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily v Slovenskej republike.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

DOPRAVA

ELEKTROTECHNIKA

HUTNÍCTVO A ZLIEVARENSTVO

CHÉMIA

LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSTVO

SKLÁRSTVO

]]>

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.