Inovácie

Inovačné a technologické zmeny sú viazané najmä na ľudí a ich schopnosť transformovať nové znalosti a myšlienky do nových alebo výrazne zlepšených produktov a služieb, procesov, metód, do riadenia ľudských zdrojov. Inovácie vždy boli a zrejme aj v budúcnosti budú predovšetkým ľudskou aktivitou, založenou na tvorivom prístupe a iniciatíve ľudí. Ľudský faktor zohráva v inovačnom procese kľúčovú úlohu. Tradičná organizácia práce sa pod vplyvom nových procesov, ktoré budú navzájom viac prepojené a kontinuálne, premení na agilnejší prístup organizovania práce. Výkon práce bude okrem bežných pracovných činností vyžadovať kompetencie a znalosti viesť a riadiť agilné projektové tímy, veľmi dôležitou zložkou kvalifikácie sa stane schopnosť zvládať jazykové a kultúrne bariéry.

Povolania, kde ľudí nemožno nahradiť strojmi, nezaniknú. Aby však prácu ľudí v budúcnosti nevytlačila technika, musia to byť povolania s vysokou pridanou hodnotou človeka, kde je potrebná napríklad ručná práca alebo kreativita a osobnosť človeka. Zároveň však bude potrebné rekvalifikovať súčasných zamestnancov, ktorí by následne mohli obsluhovať robotické stroje. Digitalizácia zmení pracovný svet aj pracovné návyky – kľúčom k zabezpečeniu kvalifikovaných pracovných síl bude správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania.

Nárast nových foriem a spôsobov práce založených na automatizácii, digitalizácii, uplatňovaných aj v nových modeloch pracovných vzťahov, ovplyvní pracovné miesta vo viacerých segmentoch hospodárstva. Zvýšia sa požiadavky na osobitné kvalifikácie a zručnosti ľudí najmä v oblasti informačných technológií s dôrazom na digitalizáciu procesov, spracovanie dát a vytváranie komunikačných sietí, ktorými sú prepojené objekty a ľudia. Aby pracovníci vedeli v dobe robotizácie, automatizácie obstáť, budú si musieť rozvíjať príslušné kompetencie v rôznych oblastiach. Vzdelávací systém sa musí zamerať na podporu ľudských zručností, ako emočná inteligencia, komunikácia, spolupráca a kritické myslenie. Dariť sa bude tým, ktorí dokážu komunikovať a spolupracovať a hlavne tým, ktorí sú schopní kombinovať technické vedomosti so širokou škálou humanitných vied.

Z uvedených skutočností je možné konštatovať, že inovácie a inovačné prvky napredujú každým dňom a ich bezprecedentný rozmach postupne ovplyvňuje aj ľudské zdroje a požiadavky na zručnosti, ktorými majú pracovníci disponovať. Nižšie sú uvedené kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože v určenom horizonte 2030 s perspektívou do roku 2050:

Informácie o jednotlivých inováciách, ich charakteristiky a tiež miera vplyvu na jednotlivé NŠZ sú uvedené na kartách inovácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.