Zmeny spôsobené pandémiou

Pandémia COVID-19 predstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu s priamym vplyvom na ekonomiku a podnikanie v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva.

Vplyv na sektor:

Zmeny a opatrenia, ktoré v sektore zostanú:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.