Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania (Graf č. 7). V súčasnosti približne 41 % zamestnancov sektora vyštudovalo optimálny odbor vzdelania k vykonávanému zamestnaniu. Pri vysokoškolských zamestnancoch v sektore je to 22 % a stredoškolských 43 %. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 41 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj pripravovali počas štúdia.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania

Zdroj: TREXIMA Bratislava[1]

V sektore pracuje približne 5 % zamestnancov na pozícii, na ktorú je postačujúce nižšie vzdelanie a tento podiel mierne rastie (Schéma č. 6). V sektore je menej podkvalifikovaných ako nadkvalifikovaných zamestnancov. V porovnaní s úrovňou nadkvalifikácie a podkvalifikácie v SR, možno sektor považovať za oblasť s pomerne nízkym podielom zamestnancov s neadekvátnym stupňom vzdelania. V prípade zamestnaní špecifických pre tento sektor, 3 % zamestnancov má vyššie vzdelanie ako je vyžadované na výkon práce.

Podiel nadkvalifikovaných a podkvalifikovaných zamestnancov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava[2]

Identifikovať jednoznačne absolventov prislúchajúcich k sektoru nie je jednoduchá úloha. Nie je totiž možné priradiť odbory vzdelania k ekonomickým činnostiam. Odbory vzdelania je možné priradiť jedine k sektorovým zamestnaniam. Tieto odbory však často pripravujú absolventov aj pre zamestnania, ktoré sú súčasťou iných sektorov. Počet absolventov tak v skutočnosti vyjadruje celkovú ponuku absolventov k sektorovo špecifickým zamestnaniam na trhu práce, to však neznamená, že títo absolventi sa optimálne uplatnia len v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože.

V roku 2020 prišlo na trh práce k sektorovým zamestnaniam 4 149 absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania a 11 % z nich odišlo za prácou do zahraničia. Sektor čelí významnému úniku mozgov do zahraničia. Celkovo odišlo do zahraničia 9 % absolventov zo SR.

Mzdy v sektore sú pod úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 32 % nižšia ako priemer v SR a mediánová mzda o 28 % nižšia ako v SR (Schéma č. 7). Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 8 % sektorov s najnižšími mzdami v SR.

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 63 %, čo predstavuje 6 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje vyššiu dynamiku ako v podmienkach SR. V zahraničných spoločnostiach v sektore sú mzdy o 26 % vyššie ako v tuzemských.

Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 13 Výroba textilu (1 084 EUR). Naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 14 Výroba odevov (718 EUR).

Z hľadiska sektorových zamestnaní je priemerná mzda mierne nižšia, na úrovni 841 EUR.

Hrubá mesačná mzda

Zdroj: TREXIMA Bratislava[3]

Približne 10 %-ám zamestnancov v sektore povaha práce umožňuje pracovať z domu. Ide o pomerne nízky podiel v porovnaní s celonárodným podielom (30 %). Z hľadiska sektorových zamestnaní je tento podiel nižší, na úrovni 3 %.

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 4,5 tisíc osôb (Graf č. 8). Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 12 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému deviatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 86 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože tak vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl v priemere 800 pracovných príležitostí ročne.

Štruktúra dodatočných potrieb pracovných síl sektora v najbližších 5 rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 17,6 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 13 Výroba textilu, 50,5 % v divízii 14 Výroba odevov, 32 % v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov.

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia, na úrovni 4,8 tisíc osôb, z ktorých 82 % bude tvoriť náhrada pracovných síl.

Dodatočná potreba zamestnancov

Zdroj: TREXIMA Bratislava[4]

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 19,1 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 65 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 35 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov (Schéma č. 8).

Prílev absolventov na trh práce

Zdroj: TREXIMA Bratislava[5]

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa 4 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 96 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 5 % a pri vysokoškolských absolventoch 0 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (40 %) a verejné služby a správa (12 %) (Graf č. 10) a stredoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (18 %) a obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (17 %) (nasledujúci graf).            

Uplatnenie stredoškolských absolventov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava[6]

Uplatnenie vysokoškolských absolventov v sektore

Zdroj: TREXIMA Bratislava[6]

V najbližších 5 rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 4 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 19 tisíc absolventov. Približne 97 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa tak do roku 2025 očakáva nedostatok pracovnej sily na úrovni približne 4 tisíc osôb.              

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva 7533001 Šička odevnej a technickej konfekcie. V danom zamestnaní klesol počet zamestnancov za ostatných sedem rokov približne o 1,6 tisíc osôb, čo predstavuje pokles o 19 %. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v nízkokvalifikovaných zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a 8 Operátori a montéri strojov a zariadení.

Zamestnania s najvyšším úbytkom počtu zamestnancov v období 2012-2019

Zdroj: TREXIMA Bratislava7

Ďalšie dátové zhodnotenie sektora je uvedené v Prílohe č. 5 a č. 6.


[1] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010 a interné modely TREXIMA Bratislava určujúce optimálnosť vykonávanej profesie vzhľadom na vyštudovaný odbor vzdelania.

[2] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010.

[3] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04.

[4] Zdrojom je prognostický model potrieb trhu práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Potreby trhu práce sú osobitne definované podľa prislúchajúcich divízií SK NACE Rev. 2 k sektoru, ale tiež podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[5] Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[6] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou.

[7] Zdrojom sú dopočítané údaje zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 na úroveň zamestnanosti ESA2010.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.