Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Novou kvalitou v perspektívnom rozvoji textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu a zároveň faktorom kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti jednotlivých výrobcov a celého sektora sa stáva udržateľný rozvoj. Trvalo udržateľný rozvoj zabezpečuje súlad hospodárskeho a spoločenského pokroku pri zachovaní kvality životného prostredia.

Rozhodujúcimi znakmi adaptácie na trvalo udržateľný rozvoj v sektore budú:

Zásadný vplyv na udržateľný rozvoj a inovácie v sektore bude mať multisektorový výskum a vývoj a aplikovateľné nové riešenia z ďalších odvetví hospodárstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.